Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 14.12.2009

Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008

År 2008 var totalförbrukningen av energi i Finland 1,42 miljoner terajoule (TJ), vilket var 4,2 procent mindre än året innan. Elförbrukningen uppgick till 87,2 terawattimmar (TWh), vilket var 3,5 procent mindre än året innan. Nedgången i industriproduktionen samt det varma vädret gjorde att energiförbrukningen minskade från året innan. Den totala förbrukningen av primärenergi samt koldioxidutsläppen minskade också avsevärt på grund av att kolkondenskraften ersattes med vattenkraft i elproduktionen. Andelen förnybar energi steg med nästan tre procentenheter till 28 procent av totalförbrukningen av energi år 2008. Koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -förbrukningen minskade betydligt mer än totalförbrukningen av energi, totalt 13 procent.

Totalförbrukningen av energi uppgick till 1,42 miljoner terajoule år 2008. Jämfört med året innan var minskningen fyra procent. När det gäller de enskilda energikällorna minskade förbrukningen av kol mest, dvs. med 26 procent (kol omfattar här stenkol, koks samt masugns- och koksgas). Också användningen av torv minskade avsevärt, mer än 20 procent. Svåra produktionsförhållanden under två somrar i följd ledde till att tillgången på torv i slutet av året blev knapp. Energianvändning av naturgas ökade däremot med 2 procent främst inom samproduktionen av el och värme. Användningen av olja fortsatte däremot att minska med 2,5 procent från året innan. Användningen av träbaserade bränslen var på samma nivå som året innan.

På grund av den exceptionellt goda vattensituationen under hela året ökade produktionen av vattenkraft i Finland till det nya rekordet 17 TWh, vilket motsvarar 23 procent av hela elproduktionen. Volymen av den kondensel som i huvudsak produceras med kol och torv var nu 39 procent mindre än året innan. Också produktionen av vindkraft var rekordhög och steg till 38 procent i och med nya vindkraftverk. Produktionen av kärnenergi minskade däremot med 2 procent från året innan. I Norge och Sverige sjönk vattenreserverna i slutet av året under långtidsmedelvärdet, vilket minskade elimporten från de övriga nordiska länderna. I slutet av året var Finland nettoförsäljare på den nordiska elbörsen. Elimporten från Ryssland och Estland ökade dock och till följd av det var nettoimporten av el svagt stigande. Nettoimporten av el motsvarade 15 procent av den totala elförbrukningen.

Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Andelen förnybar energi av totalförbrukningen av energi steg år 2008 och uppgick till rekordhöga 28 procent av totalförbrukningen av energi. EU: s målsättningar gällande förnybar energi definieras i förhållande till slutanvändningen av energi; beräknat på detta sätt har andelen i Finland varit omkring 4–5 procentenheter högre än den andel som beräknats utgående från totalanvändningen av energi. Av de förnybara energikällorna ökade vattenkraften och vindkraften, dvs. med 21 resp. 38 procent från året innan. Vindkraftens andel av totalförbrukningen av energi var fortsättningsvis omkring 0,07 procent. Värmeverk och kraftverk använde 11 procent mer fasta träbaserade bränslen än året innan. Användningen av skogsflis var rekordhög år 2008. Totalt användes 50 procent mer skogsflis än året innan. Användningen av skogsindustrins träbiprodukter och svartlut vände däremot nedåt. Totalanvändningen av träbaserade bränslen var på samma nivå som året innan. År 2008 var 2 procent av energiinnehållet i de trafikbränslen som förbrukats biobränslen, vilket motsvarade förpliktelserna i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport.

Totalförbrukning av energia och koldioxidutsläppen

Totalförbrukning av energia och koldioxidutsläppen

Den ekonomiska recessionen som började i slutet av året och det varma vädret minskade energiförbrukningen

Ökningen av industriproduktionen stannade av på sommaren och vände brant nedåt i slutet av året. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter avtog ökningen av bruttonationalprodukten år 2008 till 1,0 procent från över fyra procent året innan. I november vände produktionen nedåt inom alla huvudnäringsgrenar inom industrin. Minskningen av produktionen kom också till synes i elförbrukningen inom industrin, som sjönk exceptionellt mycket, med över 7 procent. Minskningen gällde isynnerhet den elintensiva skogsindustrin, där produktion var sjunkande hela året. Annan förbrukning än förbrukningen inom industrin var på samma nivå som året innan. I fjol uppgick elförbrukningen i Finland till totalt 87,2 terawattimmar.

Användningen av fjärrvärme och annan uppvärmningsenergi var mindre än i genomsnitt på grund av det varma året. I fjol uppgick produktionen av fjärrvärme till 32,7 TWh. Detta var 2 procent mindre än året innan.

Inom samfärdseln var energiförbrukningen första gången nedåtgående under 2000-talet och var 2 procent mindre än året innan. Av motorbränslen sjönk användningen av motorbensin med 5 procent, medan förbrukningen av dieselolja fortsatte att öka, dvs. med 2 procent från året innan.

Energiförbrukningen 2008–2007, terajoule

  2008 2007 Förändring %
Olja 351 672 360 528 -2
Träbaserade bränslen 302 146 302 214 0
Kärnenergi 240 542 245 468 -2
Kol 141 901 191 439 -26
Naturgas 150 768 147 456 2
Torv 81 457 102 260 -20
Vattenkraft 60 874 50 366 21
Nettoimport av el 45 979 45 205 2
Vindkraft 938 678 38
Övriga 39 336 31 369 25
Totalt 1 415 613 1 476 983 -4

Koldioxidutsläppen vid energiproduktion och -förbrukning minskade med 13 procent

Användningen av fossila bränslen och torv minskade med 24 procent inom el- och värmeproduktionen från året innan. Detta gjorde att energisektorns koldioxidutsläpp minskade avsevärt, totalt med 13 procent. Inom energisektorn inverkade också ökningen av vattenkraft inom elproduktionen och minskningen av energiförbrukningen på minskade utsläpp. Också utsläppen från trafiken minskade för första gången under 2000-talet och var 4 procent mindre än året innan. Andelen koldioxidutsläpp inom energisektorn var 76 procent av alla växthusgasutsläpp.

CO2-utsläppen från förbränning 2007- 2008, miljoner ton

  2008 1) 2007 Förändring %
CO2-utsläppen 2) 53,5 61,7 -13,2
1)
2)

Länk till offentliggörandet av växthusgaser (4.12.2009).


Källa: Energistatistik-Årsbok 2009. Statistikcentralen (utkommer i början av år 2010).

Förfrågningar: Leena Timonen 09 1734 2518, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (251,5 kB)

Figurer

Uppdaterad 14.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-6850. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ekul/2008/ekul_2008_2009-12-14_tie_001_sv.html