Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Energiatilinpito

1. Tilastotietojen relevanssi

Energiatilinpito -tilasto sisältää vuosittaisen energian tarjonnan ja käytön kansantaloudessa ja talouden ja ympäristön välillä. Tilasto on tarkoitettu yhteiskunnallisen päätöksenteon ja toiminnan tarpeisiin.

Energiatilinpidossa energian tarjonta ja käyttö esitetään kansantalouden tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulukoissa käytettävän TOL2008 (NACE Rev. 2)-toimialaluokituksen mukaisesti (64 toimialaa). Lisäksi kotitaloudet määritellään EKT2010-järjestelmään perustuvan Sektoriluokitus 2012 mukaisesti. Luonnon energiapanokset, energiatuotteet ja energiahäviöt (yhteensä 31 kpl) esitetään EU-asetuksen PEFA-luokituksen mukaisesti.

Tilastossa ovat mukana luonnosta peräisin olevien energiapanosten sekä energiatuotteiden ja energiahäviöiden tarjonta ja käyttö. Tarjontataulukossa kuvataan energiapanosten ja energiatuotteiden tuotantoa ympäristössä ja eri toimialoilla sekä niiden tuontia ja tuotannosta syntyneitä energiahäviöitä. Käyttötaulukossa kuvataan energiapanosten ja -tuotteiden käyttöä eri toimialoilla ja kotitalouksissa sekä niiden vientiä ja energiahäviöiden palautumista takaisin ympäristöön. Tarjonta- ja käyttötaulukoissa on esitetty myös energiatuotteiden ja -häviöiden varastoituminen.

Euroopan Unionin asetus (N:o 538/2014) velvoittaa jäsenmaita tilastoimaan ja raportoimaan energiatilinpidon vuosittain.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Energiatilinpidon laadinnan lähtökohtana ovat energiatilastot ja niiden lähdeaineistot. Energiatilastoista saadaan muun muassa teollisuuden energiankäyttöä, sähkön ja lämmön tuotantoa, energian tuontia ja vientiä sekä asumiseen ja liikenteeseen käytettyä energiaa koskevat tiedot.

Toimialoittaisten energian tarjonta- ja käyttötietojen laskennassa käytetään lähdeaineistoina kansantalouden tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulukoita ja ilmapäästöt toimialoittain -tilaston laskelmia.

3. Tietojen luotettavuus ja tarkkuus

Tilasto kuvaa parhaan nykytietämyksen valossa energian tarjontaa ja käyttöä niillä rajauksilla ja määrittelyillä, joista on sovittu EU:n ympäristötilinpitoasetuksessa, ja joita täydennetään EU:n tilastovirasto Eurostatin käsikirjassa ’Physical Energy Flow Accounts Manual’.

Tilasto kootaan muiden tilastojen keräämistä tiedoista. Keskeisenä luotettavuus- ja epävarmuustekijänä on tämän tilaston lähteenä olevien tilastojen tuotannon toimivuus.

4. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto julkistetaan ja raportoidaan vuosittain lokakuun alkuun mennessä EU:n tilastovirasto Eurostatille, 21 kuukautta tilastovuoden päättymisestä. Tiedot julkaistaan vuositasolla ja ne ovat vuodesta 2011 lähtien. Viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja aiempien vuosien tiedot lopullisia.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilasto julkaistaan vuosittain Tilastokeskuksen internet-palvelussa lokakuun alussa. Tilastosivuja täydentää Ympäristötilinpito -teemasivusto.

Energiatilinpidon ja energiatilastojen tietoja vertailtaessa on huomioitava seuraavat erot ja yhtäläisyydet:

Energiatilastoissa tilastoidaan toimintaa Suomen rajojen sisäpuolella toimijan kansallisuudesta riippumatta (alueperiaate). Ympäristötilinpitoasetuksen mukaisesti energiatilinpito noudattaa kansantalouden tilinpidon kotipaikkaperiaatetta, joten se sisältää myös Suomen kansalaisten liikennepolttoaineiden kulutuksen ulkomailla. Ulkomaiden kansalaisten liikennepolttoaineiden kulutus Suomen alueella taas ei ole mukana energiatilinpidossa.

Energiatilinpidossa käytettävä toimialaluokitus ja -jako poikkeavat energiatilastojen raportoinnissa käytettävästä sektorijaosta. Liikenteen määrittely vastaa kansantalouden tilinpidon menettelytapaa, jossa kotitalouksien liikenne on yksityistä kulutusta ja yritysliikenne jaetaan toimialoille. Energiatilastoissa ja kasvihuonekaasujen inventaariossa liikenne-sektori sisältää kaiken liikkumisen.

Energiatilinpito laajentaa energiatilastoja ympäristönäkökulmalla. Tilasto sisältää ympäristöstä peräisin olevat energiapanokset, joita ovat muun muassa turve ja biomassa, ja tuotannossa syntyneiden energiahäviöiden palautumisen takaisin ympäristöön.

Energiatilinpidon käsitteet ja määritelmät ovat samat kuin kansantalouden tilinpidossa. Lisäksi energian tarjonta- ja käyttötaulukoiden toimialaluokitus on yhtenevä rahamääräisten tarjonta- ja käyttötaulukoiden toimialaluokituksen kanssa. Näin energiatilinpidon tiedot on mahdollista yhdistää erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilaston aikasarjan vuodet ovat keskenään vertailukelpoiset. EU-maiden tiedot tilastovuodesta 2014 alkaen ovat suoraan vertailukelpoisia.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Vuosittain raportoitavat tiedot kattavat EU:n ympäristötilinpitoasetuksen mukaisesti kansantalouden 64 toimialaa (TOL2008/NACE Rev.2), kotitaloudet, varastot, tuonnin ja viennin sekä ympäristön. Tilastoa päivitettäessä otetaan huomioon kansantalouden tilinpidossa, kasvihuonekaasuinventaariossa ja energiatilastoissa tapahtuneet päivitykset.


Lähde: Energiatilinpito 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 26.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energiatilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-5725. 2016, Laatuseloste: Energiatilinpito . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/entp/2016/entp_2016_2018-09-26_laa_001_fi.html