Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.11.2012

Kuluttajien luottamus elpyi vain vähän marraskuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 1,0, kun se oli lokakuussa -1,6 ja syyskuussa 3,4. Marraskuussa luottamus talouteen oli samalla tasolla kuin vuosi sitten (1,5), mutta selvästi heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin (12,6). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. marraskuuta 1 428 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Marraskuussa yksikään kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä ei muuttunut olennaisesti edelliskuuhun tai vuoden takaiseen verrattuna. Kuluttajien odotukset yleisestä taloudesta eli työttömyyskehityksestä ja maan taloudesta olivat edelleen synkät. Kuluttajien näkemykset myös omasta taloudestaan olivat marraskuussa selvästi varovaisemmat kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Sen sijaan taloutensa säästämismahdollisuudet kuluttajat arvioivat jatkossakin hyviksi.

Työllisten kuluttajien kokema omakohtainen työttömyyden uhka lisääntyi hieman marraskuussa. Lisäksi kuluttajat pitivät marraskuussa ajankohtaa otollisempana lainanotolle tai säästämiselle kuin kestotavaroiden ostamiselle.

Oma ja Suomen talous

Marraskuussa 21 prosenttia kuluttajista uskoi Suomen taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 38 prosenttia arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat lokakuussa 16 ja 44 prosenttia ja viime vuoden marraskuussa 15 ja 47 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen vuoden kuluessa luotti marraskuussa 23 prosenttia kuluttajista ja 16 prosenttia pelkäsi taloutensa heikkenevän.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 9 prosenttia odotti marraskuussa, että työttömyys Suomessa vähentyy seuraavan vuoden aikana, ja 68 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 11 ja 60 prosenttia.

Marraskuussa 11 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 23 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Vastaavat osuudet olivat lokakuussa 10 ja 19 prosenttia ja vuosi sitten 13 ja 16 prosenttia. Marraskuussa lähes puolet työllisistä (46 %) arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja viidennes (20 %) koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat marraskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Marraskuussa 57 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vastaava osuus oli vuosi sitten 65 prosenttia. Marraskuussa kahdella kolmesta kotitaloudesta (65 %) oli jäänyt rahaa säästöön ja neljä viidestä (78 %) uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainanoton arvioi marraskuussa kannattavaksi 62 prosenttia kuluttajista. Vuosi sitten vastaava osuus oli alle puolet kuluttajista (46 %). Kotitalouksista kuitenkin hieman tavallista harvempi eli 12 prosenttia suunnitteli marraskuussa ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 39 prosenttia piti marraskuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Joka kolmas (34 %) taas piti kuluttamista huonona ajatuksena. Maltillisista kulutusaikeista huolimatta 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon vuoden kuluessa. Asuntonsa peruskorjaamista suunnitteli marraskuussa 20 prosenttia kotitalouksista.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 11/2011 10/2012 11/2012 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,6 22,9 -6,5 1,5 -1,6 1,0 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,8 14,1 2,3 5,4 4,6 4,6 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,9 25,3 -27,1 -18,9 -17,0 -10,1 --
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 3,2 3,2 3,2  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -0,5 27,6 -51,1 -26,7 -36,4 -34,5 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,6 7,6 -18,8 -1,3 -4,4 -6,6 --
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 19,9 41,8 -14,2 1,7 6,1 5,0 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,7 36,8 -19,6 19,5 11,3 9,4 +/-
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,5 42,0 -47,1 -3,4 16,0 17,5 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,2 52,2 10,9 46,4 42,6 43,9 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Marraskuussa tutkimuksen vastauskato oli 39,2 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm .


Lähde: Kuluttajabarometri 2012, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (492,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. marraskuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2012/11/kbar_2012_11_2012-11-27_tie_001_fi.html