Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.4.2013

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni huhtikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 6,4, kun se maaliskuussa oli 10,2 ja helmikuussa 9,6. Huhtikuussa luottamus talouteen oli alemmalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin ja lisäksi heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 18. huhtikuuta 1 442 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kaikki luottamusindikaattorin neljä osatekijää laskivat huhtikuussa maaliskuuhun verrattuna. Eniten heikkenivät näkemykset kotitalouden säästämismahdollisuuksista. Kuluttajien näkemykset omasta taloudestaan sekä Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä olivat huonommat kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Sen sijaan arviot omista säästämismahdollisuuksista pysyivät heikkenemisestä huolimatta edelleen melko valoisina.

Huhtikuussa työllisten kuluttajien kokema omakohtainen työttömyyden uhka väheni hieman maaliskuuhun verrattuna. Kuluttajat pitivät ajankohtaa sopivampana lainanotolle kuin kestotavaroiden ostamiselle tai säästämiselle.

Oma ja Suomen talous

Huhtikuussa 29 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 30 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden heikkenevän. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 33 ja 24 prosenttia ja viime vuoden huhtikuussa 35 ja 25 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 17 prosenttia odotti huhtikuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana ja 51 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 23 ja 39 prosenttia.

Huhtikuussa 11 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 18 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Huhtikuussa 46 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 25 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Pitkän ajan keskiarvo inflaatio-odotukselle on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 34 prosenttia piti huhtikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Yhtä suuri osuus (34 %) piti ajankohtaa kuluttamiselle epäedullisena. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Asunnon peruskorjausta seuraavan vuoden aikana suunnitteli 20 prosenttia kotitalouksista.

Säästäminen ja lainanotto

Huhtikuussa 53 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle ja lomanviettoa varten. Suosituimpia säästöjen sijoituskohteita ovat määräaikais- tai sijoitustilit, joiden jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat sijoitusrahastot ja vakuutukset.

Lainan ottamisen arvioi huhtikuussa kannattavaksi 59 prosenttia kuluttajista. Huhtikuussa 12 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Suosituin lainojen käyttökohde on asunto-osake.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 04/2012 03/2013 04/2013 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,5 22,9 -6,5 10,4 10,2 6,4 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,7 14,1 2,3 6,5 7,0 5,6 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,8 25,3 -27,1 3,8 3,5 -1,6 -
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 3,2 3,0 3,2  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -1,0 27,6 -51,1 -9,0 -17,8 -19,1 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,4 7,6 -18,8 -1,7 -7,2 -2,5 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 19,5 41,8 -14,2 3,1 -1,3 0,4 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,6 36,8 -19,6 13,6 5,7 5,9 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,3 42,0 -47,1 16,0 12,0 14,8 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,4 52,2 10,9 40,6 48,3 40,9 +/-

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä– mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Huhtikuussa tutkimuksen vastauskato oli 38,6 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2013, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (486,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2013/04/kbar_2013_04_2013-04-29_tie_001_fi.html