Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.4.2013

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades i april

Konsumenternas förtroendeindikator var i april 6,4 medan den i mars var 10,2 och i februari 9,6. I april var förtroendet för ekonomin på en lägre nivå än året innan och dessutom svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2–18 april 1 442 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn försvagades i april jämfört med mars. Mest försvagades synen på hushållens möjligheter att spara. Konsumenternas syn på den egna ekonomin samt på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen var sämre än långtidsmedelvärdet. Däremot var synen på de egna möjligheterna att spara fortfarande ganska ljus trots försvagningen.

I april oroade sig sysselsatta konsumenter något mindre än i mars för att själva råka ut för arbetslöshet. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var fördelaktigare för att ta lån än för att köpa kapitalvaror eller spara.

Egen och Finlands ekonomi

I april trodde 29 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året, medan 30 procent bedömde att landets ekonomi försvagas. Motsvarande andelar var i mars 33 och 24 procent och i april i fjol 35 och 25 procent.

I april litade 24 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I april litade 17 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och 51 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 23 och 39 procent.

I april bedömde 11 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 18 procent uppskattade att risken ökat. Fyrtiosex procent av de sysselsatta uppskattade i april att risken för arbetslöshet var oförändrad och 25 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I april förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,2 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 34 procent i april att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. En lika stor andel (34 %) ansåg att tidpunkten var ofördelaktig för konsumtion. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. Tjugo procent av hushållen planerade en grundläggande renovering av bostaden under det följande året.

Sparande och låntagning

I april ansåg 53 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 64 procent sparat och 76 procent trodde att de kan spara under det följande året. Konsumenterna sparar främst för sämre tider eller för semestern. De populäraste placeringsobjekten är tidsbundna konton och placeringskonton och de vanligaste placeringsobjekten efter dem är placeringsfonder och försäkringar.

I april ansåg 59 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån och 12 procent av hushållen planerade att ta lån inom ett år. Mest tar man lån för att köpa en aktiebostad.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 04/2012 03/2013 04/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,5 22,9 -6,5 10,4 10,2 6,4 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,7 14,1 2,3 6,5 7,0 5,6 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,8 25,3 -27,1 3,8 3,5 -1,6 -
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,2 3,0 3,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,0 27,6 -51,1 -9,0 -17,8 -19,1 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,4 7,6 -18,8 -1,7 -7,2 -2,5 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,5 41,8 -14,2 3,1 -1,3 0,4 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,6 36,8 -19,6 13,6 5,7 5,9 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,3 42,0 -47,1 16,0 12,0 14,8 +/-
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,4 52,2 10,9 40,6 48,3 40,9 +/-

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I april var bortfallet av svar 38,6 procent.Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2013, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (451,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/04/kbar_2013_04_2013-04-29_tie_001_sv.html