Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.5.2013

Kuluttajat ennakoivat työttömyyden kasvua

Kuluttajien luottamus talouteen on edelleen hieman heikentynyt. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 5,0, kun se oli huhtikuussa 6,4 ja maaliskuussa 10,2. Toukokuussa luottamus talouteen oli selvästi heikompi kuin vuosi sitten (12,0) ja pitkällä ajalla keskimäärin (12,4). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 17. toukokuuta 1 403 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain näkemykset omista säästämismahdollisuuksista paranivat toukokuussa edelliskuuhun verrattuna. Muut osatekijät heikkenivät jonkin verran. Odotukset omasta taloudesta olivat toukokuussa varovaiset ja arviot yleisestä taloudesta eli Suomen taloudesta ja varsinkin työttömyyskehityksestä synkät.

Lisäksi kuluttajat pitivät toukokuussa ajankohtaa selvästi otollisempana lainanotolle kuin säästämiselle tai kestotavaroiden ostamiselle. Toukokuussa työlliset kuluttajat kokivat hieman aiempaa enemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa.

Oma ja Suomen talous

Toukokuussa 28 prosenttia kuluttajista uskoi Suomen taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Hieman useampi eli 31 prosenttia kuluttajista arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden toukokuussa 32 ja 25 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen vuoden kuluessa luotti toukokuussa 23 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa heikkenevän.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista vain 12 prosenttia odotti toukokuussa, että yleinen työttömyys Suomessa vähentyy seuraavan vuoden aikana, ja jo 59 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat huhtikuussa 17 ja 51 prosenttia ja vuosi sitten 21 ja 40 prosenttia.

Toukokuussa 10 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 21 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Kuukautta aiemmin vastaavat osuudet olivat 11 ja 18 prosenttia ja vuosi sitten 12 ja 16 prosenttia. Toukokuussa edelleen lähes puolet työllisistä (44 %) arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja neljännes (24 %) koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat toukokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,1 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 36 prosenttia piti toukokuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Suunnilleen yhtä moni eli 37 prosenttia piti ajankohtaa kuluttamiselle huonona. Erilaiset kulutusaikeet olivat toukokuussa maltilliset. Kotitalouksista 15 prosenttia aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon vuoden kuluessa. Asuntonsa peruskorjaamista suunnitteli toukokuussa 21 prosenttia kotitalouksista.

Säästäminen ja lainanotto

Toukokuussa enää alle puolet eli 49 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vastaava osuus oli huhtikuussa 53 prosenttia ja vuosi sitten 61 prosenttia kuluttajista. Toukokuussa kahdella kolmesta kotitaloudesta (65 %) oli jäänyt rahaa säästöön ja kolme neljästä (77 %) uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainanoton arvioi toukokuussa kannattavaksi 64 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 05/2012 04/2013 05/2013 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,4 22,9 -6,5 12,0 6,4 5,0 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,7 14,1 2,3 7,2 5,6 5,1 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,7 25,3 -27,1 3,0 -1,6 -3,2 -
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 3,1 3,2 3,1  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -1,1 27,6 -51,1 -10,7 -19,1 -26,3 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,3 7,6 -18,8 -0,7 -2,5 -6,0 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 19,4 41,8 -14,2 3,0 0,4 -1,0 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,5 36,8 -19,6 14,8 5,9 -0,6 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,4 42,0 -47,1 21,4 14,8 18,8 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,4 52,2 10,9 48,5 40,9 44,2 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Toukokuussa tutkimuksen vastauskato oli 40,3 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2013, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (495,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. toukokuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2013/05/kbar_2013_05_2013-05-27_tie_001_fi.html