Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2013

Konsumenterna förutspår en ökad arbetslöshet

Konsumenternas förtroende för ekonomin har ytterligare försvagats något. Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 5,0 medan den i april var 6,4 och i mars 10,2. I maj var förtroendet för ekonomin klart svagare än för ett år sedan (12,0) och klart svagare än långtidsmedelvärdet (12,4). Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2–17 maj 1 403 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i maj bara synen på de egna möjligheterna att spara jämfört med föregående månad. De övriga delfaktorerna försvagades en aning. Förväntningarna på den egna ekonomin var försiktiga i maj och bedömningarna av den allmänna ekonomin, dvs. Finlands ekonomi och i synnerhet av arbetslöshetsutvecklingen var dystra.

Dessutom ansåg konsumenterna i maj att tidpunkten var klart fördelaktigare för att ta lån än för att spara eller köpa kapitalvaror. I maj oroade sig sysselsatta konsumenter något mera än tidigare för att själva råka ut för arbetslöshet.

Egen och Finlands ekonomi

Av konsumenterna trodde 28 procent i maj att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Något fler, dvs. 31 procent, bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i maj i fjol 32 och 25 procent.

I maj litade 23 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I maj litade bara 12 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året och redan 59 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i april 17 och 51 procent och för ett år sedan 21 och 40 procent.

Tio procent av de sysselsatta bedömde i maj att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 21 procent bedömde att risken ökat. En månad tidigare var motsvarande andelar 11 och 18 procent och för ett år sedan 12 och 16 procent. I maj antog fortfarande nästan hälften av de sysselsatta (44 %) att risken för arbetslöshet var oförändrad och en fjärdedel (24 %) upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I maj bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,1 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna ansåg 36 procent i maj att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Ungefär lika många, dvs. 37 procent, ansåg att tidpunkten var ofördelaktig för konsumtion. Konsumenternas olika planer på att konsumera var återhållsamma i maj. Av hushållen hade 15 procent för avsikt att ganska eller mycket säkert köpa bil och 8 procent bostad inom ett år. I maj planerade 21 procent av hushållen att renovera bostaden.

Sparande och låntagning

I maj ansåg bara under hälften, dvs. 49 procent, av konsumenterna att tidpunkten att spara var god. Motsvarande andel var i april 53 procent av konsumenterna och för ett år sedan 61 procent. I maj hade två av tre hushåll (65 %) sparat och tre av fyra (77 %) trodde sig kunna spara under det följande året.

I maj ansåg 64 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade 13 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 05/2012 04/2013 05/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,4 22,9 -6,5 12,0 6,4 5,0 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,7 14,1 2,3 7,2 5,6 5,1 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,7 25,3 -27,1 3,0 -1,6 -3,2 -
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,1 3,2 3,1  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,1 27,6 -51,1 -10,7 -19,1 -26,3 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,3 7,6 -18,8 -0,7 -2,5 -6,0 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,4 41,8 -14,2 3,0 0,4 -1,0 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,5 36,8 -19,6 14,8 5,9 -0,6 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,4 42,0 -47,1 21,4 14,8 18,8 +/-
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,4 52,2 10,9 48,5 40,9 44,2 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I maj var bortfallet av svar 40,3 procent.Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2013, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (460,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/05/kbar_2013_05_2013-05-27_tie_001_sv.html