Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.6.2013

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui hieman kesäkuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 8,1 kun se toukokuussa oli 5,0 ja huhtikuussa 6,4. Kesäkuussa luottamus talouteen oli hieman vahvempi kuin vuotta aikaisemmin (5,8) mutta heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin (12,4). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 19. kesäkuuta 1 387 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kesäkuussa kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöistä arviot työttömyyskehityksestä paranivat hieman toukokuuhun verrattuna. Muissa luottamusindikaattorin osatekijöissä ei tapahtunut oleellisia muutoksia toukokuuhun verrattuna. Näkemykset kotitalouden säästämismahdollisuuksista pysyivät valoisina. Sen sijaan arviot muista osatekijöistä olivat edelleen varovaiset.

Työllisten kuluttajien kokema omakohtainen työttömyyden uhka oli kesäkuussa suunnilleen samalla tasolla kuin toukokuussa. Kuluttajat pitivät ajankohtaa otollisempana lainanotolle kuin säästämiselle tai kestotavaroiden ostamiselle.

Oma ja Suomen talous

Kesäkuussa 29 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 28 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden kesäkuussa 21 ja 40 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 15 prosenttia odotti kesäkuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 50 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 12 ja 59 prosenttia ja vuosi sitten 16 ja 49 prosenttia.

Kesäkuussa 12 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 20 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Molemmat osuudet olivat vuosi sitten kesäkuussa 16 prosenttia. Kesäkuussa kaksi viidestä työllisestä (41 %) arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja neljännes (26 %) koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat kesäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,0 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista kolmannes (34 %) piti kesäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuosi sitten vastaava osuus oli kaksi viidesosaa (40 %) kuluttajista. Vuoden sisällä 13 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Asuntonsa peruskorjaamista vuoden sisällä suunnitteli 19 prosenttia kotitalouksista.

Säästäminen ja lainanotto

Kesäkuussa 53 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vastaava osuus oli vuosi sitten kesäkuussa 61 prosenttia. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi kesäkuussa kannattavaksi 59 prosenttia kuluttajista. Kesäkuussa 12 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 06/2012 05/2013 06/2013 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,4 22,9 -6,5 5,8 5,0 8,1 -
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,7 14,1 2,3 6,4 5,1 5,1 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,7 25,3 -27,1 -11,1 -3,2 -0,6 -
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 2,9 3,1 3,0  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -1,2 27,6 -51,1 -18,4 -26,3 -19,6 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,3 7,6 -18,8 1,1 -6,0 -4,0 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 19,3 41,8 -14,2 8,0 -1,0 -0,8 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,5 36,8 -19,6 14,7 -0,6 3,9 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,3 42,0 -47,1 12,1 18,8 13,9 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,4 52,2 10,9 46,2 44,2 47,4 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä– mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Kesäkuussa tutkimuksen vastauskato oli 41,0 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2013, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (513,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. kesäkuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2013/06/kbar_2013_06_2013-06-27_tie_001_fi.html