Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.7.2013

Kuluttajien luottamus heikkeni heinäkuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 5,0, kun se kesäkuussa oli 8,1 ja toukokuussa 5,0. Heinäkuussa luottamus talouteen oli vahvempi kuin vuotta aikaisemmin (0,1) mutta heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin (12,4). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. heinäkuuta 1 393 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja varsinkin työttömyyskehityksestä olivat heinäkuussa pessimistisempiä kuin kesäkuussa. Myös näkemykset kotitalouden säästämismahdollisuuksista heikkenivät hieman kesäkuuhun verrattuna, mutta säilyivät kuitenkin melko valoisina. Sen sijaan arviot omasta taloudesta pysyivät ennallaan ollen edelleen varovaiset.

Heinäkuussa työllisten kuluttajien kokemassa työttömyysuhassa ei tapahtunut suuria muutoksia kesäkuuhun verrattuna. Lisäksi kuluttajat pitivät lainanottoa kannattavampana kuin säästämistä tai kestotavaroiden ostamista.

Oma ja Suomen talous

Heinäkuussa 26 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista useampi eli 32 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 29 ja 28 prosenttia ja viime vuoden heinäkuussa 16 ja 47 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti heinäkuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten osuudet olivat 22 ja 17 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 11 prosenttia odotti heinäkuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 59 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 15 ja 50 prosenttia ja vuosi sitten 10 ja 65 prosenttia.

Heinäkuussa 12 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 22 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Kaksi viidesosaa työllisistä (41 %) arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja neljännes (25 %) koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat heinäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,9 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,3 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 38 prosenttia piti heinäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Asuntonsa peruskorjaamista vuoden sisällä suunnitteli 21 prosenttia kotitalouksista.

Säästäminen ja lainanotto

Heinäkuussa 52 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi heinäkuussa kannattavaksi 58 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 11 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 07/2012 06/2013 07/2013 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,4 22,9 -6,5 0,1 8,1 5,0 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,7 14,1 2,3 3,6 5,1 6,2 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,7 25,3 -27,1 -18,7 -0,6 -5,0 -
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 2,8 3,0 2,9  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -1,3 27,6 -51,1 -30,8 -19,6 -26,5 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,2 7,6 -18,8 -4,1 -4,0 -4,9 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 19,2 41,8 -14,2 7,6 -0,8 4,1 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,5 36,8 -19,6 12,0 3,9 2,7 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,3 42,0 -47,1 16,3 13,9 11,7 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,5 52,2 10,9 46,5 47,4 45,3 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä– mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Heinäkuussa tutkimuksen vastauskato oli 40,7 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2013, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (495,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.7.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. heinäkuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2013/07/kbar_2013_07_2013-07-29_tie_001_fi.html