Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.11.2013

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui hieman marraskuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 6,4, kun se oli lokakuussa 3,8 ja syyskuussa 6,3. Luottamus talouteen oli marraskuussa edelleen heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin (12,2). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. marraskuuta 1 389 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä vahvistuivat marraskuussa hieman lokakuuhun verrattuna. Sen sijaan kuluttajien arviot omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan säilyivät suunnilleen ennallaan.

Kuluttajat pitivät marraskuussa ajankohtaa otollisempana säästämiselle ja toisaalta myös lainanotolle kuin kestotavaroiden ostamiselle.

Oma ja Suomen talous

Marraskuussa 33 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 26 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 21 ja 38 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti marraskuussa 25 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 13 prosenttia odotti marraskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 55 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 9 ja 68 prosenttia.

Marraskuussa 8 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan, kun taas 24 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 43 prosenttia arvioi uhan pysyneen ennallaan ja 24 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat marraskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,3 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 36 prosenttia piti marraskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Asuntonsa peruskorjaamista vuoden sisällä suunnitteli 19 prosenttia kotitalouksista.

Säästäminen ja lainanotto

Marraskuussa 54 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 63 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi marraskuussa kannattavaksi 53 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 62 prosenttia. Kotitalouksista 11 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 11/2012 10/2013 11/2013 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 22,9 -6,5 1,0 3,8 6,4 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,6 14,1 2,3 4,6 6,2 6,9 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,5 25,3 -27,1 -10,1 -2,5 1,8 +/-
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 3,2 2,7 2,6  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -1,8 27,6 -51,1 -34,5 -28,0 -24,5 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -0,0 7,6 -18,8 -6,6 -9,4 -9,5 --
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,9 41,8 -14,2 5,0 2,4 0,8 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,4 36,8 -19,6 9,4 8,0 6,2 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,1 42,0 -47,1 17,5 7,9 5,9 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,6 52,2 10,9 43,9 39,4 41,5 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä– mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Marraskuussa kuluttajabarometrin vastauskato oli 40,9 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2013, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (490,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. marraskuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2013/11/kbar_2013_11_2013-11-27_tie_001_fi.html