Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2013

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes något i november

Konsumenternas förtroendeindikator var i november 6,4, då den i oktober var 3,8 och i september 6,3. Konsumenternas förtroende för ekonomin var i november fortfarande svagare än långtidsmedelvärdet (12,2). Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–19 november 1 389 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förstärktes förväntningarna på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen en aning i november jämfört med föregående månad. Däremot var konsumenternas uppskattningar av sin egen ekonomi och sina möjligheter att spara nästan oförändrade.

Konsumenterna ansåg i november att tidpunkten var fördelaktigare för att spara och å andra sidan också för att ta lån än för att köpa kapitalvaror.

Egen och Finlands ekonomi

Trettiotre procent av konsumenterna antog i november att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Tjugosex procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 21 och 38 procent.

I november litade 25 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I november litade 13 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 55 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 9 och 68 procent.

I november antog 8 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 24 procent bedömde att risken ökat. Fyrtiotre procent av de sysselsatta uppskattade att risken för arbetslöshet var oförändrad och 24 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I november bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,6 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,3 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 36 procent i november att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Nitton procent av hushållen planerade att renovera bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna ansåg 54 procent i november att tidpunkten att spara är god. Av hushållen hade 63 procent sparat och 76 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I november ansåg 53 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 62 procent. Av hushållen planerade 11 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2012 10/2013 11/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 22,9 -6,5 1,0 3,8 6,4 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,6 14,1 2,3 4,6 6,2 6,9 -
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 -10,1 -2,5 1,8 +/-
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,2 2,7 2,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,8 27,6 -51,1 -34,5 -28,0 -24,5 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,0 7,6 -18,8 -6,6 -9,4 -9,5 --
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,9 41,8 -14,2 5,0 2,4 0,8 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,4 36,8 -19,6 9,4 8,0 6,2 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,1 42,0 -47,1 17,5 7,9 5,9 -
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,6 52,2 10,9 43,9 39,4 41,5 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I novembervar bortfallet av svar 40,9 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2013, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (454,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/11/kbar_2013_11_2013-11-27_tie_001_sv.html