Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.5.2016

Suomen kasvihuonekaasupäästöt edelleen laskussa

Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan vuoden 2015 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 55,7 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.). Päästöt laskivat noin 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ollen 22 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Energiasektorilla maakaasun ja hiilen kulutus väheni. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt laskivat puoli prosenttia vuoteen 2014 verrattuna ja alittavat EU:n asettaman päästökiintiön 0,8 miljoonalla tonnilla CO2-ekv.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain vuosina 1990–2015*

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain vuosina 1990–2015*
* Vuoden 2015 tiedot ovat pikaennakkotietoja

Tilastokeskuksen pikaennakossa julkistetaan vuoden kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain ja jaoteltuna päästökauppaan kuuluviin ja päästökaupan ulkopuolisiin päästöihin. Lisätietoa kasvihuonekaasupäästöistä, niiden kehittymisestä sektoreittain ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä sekä kansainvälisten velvoitteiden täyttämisestä, löytyy Tilastokeskuksen suomenkielisestä raportista Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2015.

Pikaennakkotietojen mukaan kokonaispäästöt laskivat 6 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Energiasektorin päästöt vähenivät lähes 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Suurimpana syynä oli hiilen ja maakaasun kulutuksen vähenemä. Energiasektorin laskennassa on käytetty Tilastokeskuksen julkistamaa vuoden 2015 energian kokonaiskulutuksen ennakkotietoa. Teollisuusprosessien ja tuotteiden käytön sektorilla päästöt nousivat prosentin edellisvuodesta, nousuun vaikutti eniten kemianteollisuuden päästöt, jotka nousivat 12 prosenttia. Maatalouden päästöt pysyivät samalla tasolla verrattuna vuoteen 2014. Jätteiden käsittelyn päästöt vähentyivät noin 4 prosenttia. LULUCF-sektorin hiilinielu kasvoi 11 prosenttia.

Päästökaupan ulkopuoliset päästöt lasketaan kokonaispäästöjen ja päästökauppasektorin todennettujen päästöjen erotuksena, pois lukien inventaarion mukaiset kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt. Päästökauppasektorin todennetut päästöt julkaisee Energiavirasto. Päästökaupan ulkopuolisille päästöille on EU:n taakanjakopäätöksessä määritelty vuosille 2013-2020 vuosittaiset kansalliset päästökiintiöt. Nyt julkaistujen tietojen mukaan päästökaupan ulkopuoliset päästöt alittavat päästökiintiöt vuosina 2013-2015. Lisätietoja julkistuksen katsauksessa.

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat sektoreittain jaoteltuina päästökauppaan kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2005, 2008–2010 ja 2013–2015 (milj. t CO2-ekv.)

2005 2008 2009 2010 2013 2014 2015 1) muutos,
2014–2015   
Päästöt yhteensä pl. LULUCF -sektori 2) 69,5 71,3 67,7 75,9 63,3 59,1 55,7 -3,4
Kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0
Päästökauppaan kuuluvat päästöt 3) 33,1 36,2 34,4 41,3 31,5 28,8 25,5 -3,3
   Energiasektori 29,6 31,8 30,9 37,3 27,6 25,0 21,9 -3,1
   Teollisuusprosessit 3,6 4,3 3,5 4,1 4,0 3,7 3,6 -0,1
   Päästökaupan ja
    inventaarion
    tilastoero 4)
-0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0    
Päästökaupan ulkopuoliset päästöt 5) 36,1 34,9 33,1 34,4 31,6 30,1 30,0 -0,2
   Energiasektori 23,8 22,3 21,3 22,6 20,6 19,2 18,9 -0,3
       Kotimaan liikenne 5) 12,6 12,5 12,0 12,5 12,0 10,9 10,9 0,1
       Energia, muut kuin
        liikenne
11,1 9,8 9,4 10,1 8,6 8,3 7,9 -0,4
   Teollisuusprosessit ja
    tuotteiden käyttö
2,9 3,3 2,6 2,5 2,1 2,3 2,4 0,2
       Teollisuusprosessit
       (pl. F-kaasut) 6)
2,0 1,9 1,1 0,7 0,4 0,5 0,7 0,3
       F-kaasujen käyttö 6) 0,9 1,4 1,5 1,8 1,6 1,8 1,7 -0,1
   Maatalous 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 0,0
   Jätteiden käsittely 2,8 2,7 2,6 2,6 2,3 2,2 2,1 -0,1
   Epäsuorat CO2-päästöt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
   Päästökaupan ja
    inventaarion tilastoero 4)
0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0    
LULUCF -sektori 2) -29,4 -26,8 -39,5 -27,1 -20,3 -20,8 -23,0 -2,2
1) Pikaennakkotieto
2) LULUCF tarkoittaa maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous-sektoria. Sektori ei kuulu päästökaupan piiriin eikä taakanjakopäätöksen vähennysvelvotteisiin
3) Lähde: Energiavirasto. Vuonna 2013 päästökauppasektori laajentui uusilla toiminnoilla
4) Menetelmä- ja määrittelyeroista johtuva eroavuus päästökauppasektorin kokonaispäästöissä energiaviraston ja kasvihuonekaasuinventaarion tietojen välillä
5) Ilman inventaarion mukaista kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöä
6) F-kaasuilla tarkoitetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja (HFC-, PFC-yhdisteet sekä SF6 ja NF3)

Pikaennakon päästö- ja poistumatietojen laskenta tehdään karkeammalla tasolla, kuin varsinainen vuoden 2015 inventaariolaskenta. Päästöt tarkentuvat, kun kaikki laskennassa käytettävät tiedot valmistuvat. Kasvihuonekaasut-tilaston ennakkotiedot julkistetaan 7.12.2016 ja viralliset tiedot 15.4.2017.


Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kai Skoglund 029 551 2675, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (297,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2015/khki_2015_2016-05-25_tie_001_fi.html