Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.12.2018

Kasvihuonekaasupäästöt laskivat, päästökaupan ulkopuoliset päästöt tavoitepolulla

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuoden 2017 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 55,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.) ollen 15,8 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vertailuvuonna 1990. Päästöt laskivat lähes 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Eniten päästöjen laskuun vaikuttivat tärkeimpien fossiilisten polttoaineiden kulutuksen väheneminen ja liikenteen biopolttoaineiden osuuden kasvu. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt laskivat 2 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna ollen EU:n asettaman päästökiintiön tasolla. Tiedot perustuvat EU:n komissiolle 15. tammikuuta 2019 mennessä lähetettävään, Tilastokeskuksen valmistelemaan ennakkoraporttiin vuoden 2017 päästöistä.

Päästökauppasektorin (PK) ja päästökaupan ulkopuoliset (ei-PK) kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosina 1990-2017 (milj. tonnia CO2-ekv)

Päästökauppasektorin (PK) ja päästökaupan ulkopuoliset (ei-PK) kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosina 1990-2017 (milj. tonnia CO2-ekv)

Ennakkotietojen mukaan kokonaispäästöt vuonna 2017 vähenivät lähes 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Päästöt vähenivät kaikilla sektoreilla. Energiasektorin päästöt laskivat 5 prosenttia, päästöjen laskuun vaikuttivat eniten kivihiilen, maakaasun ja turpeen kulutuksen väheneminen ja biopolttoaineiden osuuden kasvu liikenteessä (Linkki energiajulkistukseen ). Teollisuusprosessien ja tuotteiden käytön päästöt laskivat 3 prosenttia, maatalouden päästöt prosentin ja jätesektorin päästöt 5 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2017. Maankäyttö, maankäytön muutokset sekä metsätalous (LULUCF) –sektorin laskennan tulokset eivät ole vielä valmistuneet, joten niitä ei julkisteta tämän ennakon yhteydessä. Tämän sektorin päästöjä ja poistumia ei lasketa mukaan kokonaispäästöihin.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain

  1990 1995 2005 2010 2015 2016 2017 4) Muutos 2016–2017
Päästöt milj. t CO2-ekv.
Päästöt yhteensä pl.
LULUCF -sektori 1)
71,3 71,9 69,9 75,7 55,2 58,1 55,5 -2,7
     Energiasektori 53,6 55,3 53,7 60,2 40,6 43,4 41,1 -2,3
          Energiateollisuus 19,0 24,0 22,1 30,9 17,8 19,1 17,6 -1,6
          Teollisuus ja
          rakentaminen
13,7 12,4 11,6 10,2 6,9 7,0 6,9 -0,2
          Kotimaan
          liikenne
12,1 11,3 12,9 12,7 10,9 12,1 11,5 -0,6
          Muu energia 2) 8,8 7,6 7,0 6,3 5,0 5,2 5,2 0,0
     Teollisuusprosessit ja
     tuotteiden käyttö
5,4 5,1 6,8 6,1 5,9 6,1 5,9 -0,2
          Teollisuusprosessit
          (pl. F-kaasut) 3)
5,3 4,9 5,6 4,7 4,4 4,7 4,6 -0,1
          F-kaasujen käyttö 3) 0,05 0,19 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 -0,1
     Maatalous 7,5 6,8 6,5 6,6 6,5 6,6 6,5 -0,1
     Jätteiden käsittely 4,7 4,6 2,8 2,6 2,1 2,0 1,9 -0,1
Epäsuorat CO2–päästöt 0,17 0,13 0,09 0,07 0,05 0,05 0,05 0,0
1) LULUCF tarkoittaa maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektoria. Sektori ei kuulu päästökaupan piiriin eikä taakanjakopäätöksen vähennysvelvoitteisiin.
2) Muu energia sisältää alaluokat rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous, muu polttoainekäyttö ja polttoaineiden haihtumapäästöt.
3) F-kaasuilla tarkoitetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja (HFC-, PFC-yhdisteet sekä SF6 ja NF3).
4) Ennakkotieto

Päästökaupan ulkopuoliset päästöt lasketaan kokonaispäästöjen ja päästökauppasektorin todennettujen päästöjen erotuksena, pois lukien inventaarion mukaiset kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt. Päästökauppasektorin todennetut päästöt julkaisee Energiavirasto. Päästökaupan ulkopuolisille päästöille on EU:n taakanjakopäätöksessä määritelty vuosille 2013-2020 vuosittaiset kansalliset päästökiintiöt. Vuosittaisten päästökiintiöiden alituksilla voidaan kompensoida ylitykset. Vuoden 2017 ennakolliset päästöt olivat 0,04 milj. t CO2-ekv. alle tavoitepolun. Lisätietoja saatavilla julkistuksen katsauksessa .

Kasvihuonekaasupäästöt jaoteltuina päästökauppaan kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2013-2017 (milj. t CO2-ekv.)

  2013 2014 2015 2016 2017 3) Muutos 2016–2017
Milj. tonnia CO2–ekv.          
Päästöt yhteensä pl.
LULUCF -sektori
63,0 58,8 55,2 58,1 55,5 -2,7
Kotimaan lentoliikenteen CO2 -päästöt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0
Päästökauppaan kuuluvat päästöt 1) 31,5 28,8 25,5 27,2 25,1 -2,1
Päästökaupan ulkopuoliset päästöt 2) 31,3 29,8 29,5 30,7 30,1 -0,6
1) Lähde: Energiavirasto
2) Ilman inventaarion mukaista kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöä
3) Ennakkotieto

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario. Tilastokeskus

Lisätietoja: Päivi Lindh 029 551 3778, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (315,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 11.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2017/khki_2017_2018-12-11_tie_001_fi.html