Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.11.2019

Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat 3,9 prosenttia tammi-syyskuussa 2019

Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2019 tammi-syyskuussa 3,9 prosenttia suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Ulkoiset toimintatuotot vähenivät 3,7 prosenttia. Verotuloja kunnat saivat 17,1 miljardia euroa ja valtionosuuksia 6,7 miljardia euroa. Kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut kasvoivat 8,2 prosenttia ja toimintatuotot 7,1 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa 1)

  3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2019 Muutos, % 2019 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 5 045 -3,7 12 269 7,1
Toimintakulut yhteensä 28 395 3,9 11 771 8,2
Vuosikate 1 030 -66,1 438 -17,5
Lainakanta 18 739 19,1 4 299 13,4
1) Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2019 tammi-syyskuussa yhteensä 28,4 miljardia euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 3,9 prosenttia. Ulkoisia toimintatuottoja kunnille kertyi 5,0 miljardia euroa. Vähennystä toimintatuotoissa oli 3,7 prosenttia. Eräät vertailuvuonna käytössä olleet kirjausmenettelyt kasvattivat osaltaan vertailuvuoden toimintatuottoja ja -kuluja. 1) Näiden menettelyjen loppuminen vähentää toimintatuottoja ja -kuluja vuonna 2019 verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintakate heikkeni 1,2 miljardilla eurolla ja oli -23,2 miljardia euroa.

Kunnat saivat verotuloja vuoden 2019 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 17,1 miljardia euroa, mikä on 4,7 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Vuonna 2019 toteutetut verotuksen uudistukset vaikuttivat osaltaan verotuloja vähentävästi. Kuntien saamat valtionosuudet kasvoivat 0,6 prosenttia 6,7 miljardiin euroon. Verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli Manner-Suomen kunnissa keskimäärin 4 338 euroa asukasta kohden. 2) Vuosikate heikkeni viime vuodesta 66,1 prosenttia, ja oli 1,0 miljardia euroa.

Kuntien investointimenot olivat tammikuun alusta syyskuun loppuun ulottuvalla ajanjaksolla 2,5 miljardia euroa, ja ne kasvoivat edellisvuodesta 13,8 prosenttia. Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen päättyessä kuntien lainakanta ylsi 18,7 miljardiin euroon. Kasvua lainakannassa oli 3,9 prosenttia edellisen vuosineljänneksen lopun tilanteesta. Keskimääräinen lainakanta asukasta kohden oli 3 415 euroa. 3)

Manner-Suomen kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut olivat tammi-syyskuussa 2019 yhteensä 11,8 miljardia euroa ja toimintatuotot 12,3 miljardia euroa. Toimintakulut kasvoivat 8,2 prosenttia ja toimintatuotot 7,1 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

Kuntayhtymät käyttivät investointimenoihin yhteensä 0,8 miljardia euroa vuoden 2019 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Kasvua vertailuvuodesta oli 12,4 prosenttia. Lainakanta syyskuun lopussa oli 4,3 miljardia euroa, ja se kasvoi neljännesvuoden aikana 1,8 prosenttia.

Tietoa tilastosta

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on 1.–3. neljänneksellä otostutkimus, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain. Neljännen neljänneksen tilastojulkistusta varten tiedot kerätään kaikilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa.

Otostutkimukseen perustuvia 1.–3. neljänneksen kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista. Neljännen neljänneksen tiedonkeruussa kunnilta ja kuntayhtymiltä saadut tilinpäätösarviotiedot julkaistaan yksikkötasolla vuoden 2017 tiedoista alkaen Tilastokeskuksen internetsivuilla kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannassa.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkistetut tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tietoihin liikelaitosten erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas vuosina 2013–2015 julkaistussa kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa näin ei tehty.


1) Joukko kuntia siirsi vuonna 2018 sote-palveluiden järjestämisvastuun perustamalleen kuntayhtymälle, mutta kunnat vastasivat edelleen palveluiden tuottamisesta. Kunnat kirjasivat bruttoperiaatetta noudattaen myyntituottoa ja palvelujen ostoa kuntayhtymiltä. Tämä kirjausmenettely kasvatti kuntien ulkoisia toimintatuottoja ja -kuluja, mutta sillä ei ollut nettovaikutusta toimintakatteeseen. Vuonna 2019 palvelut siirtyivät kuntayhtymän tuotettavaksi, mikä pienentää kuntien toimintatuottoja ja -kuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Arvion mukaan ilman vertailuvuoden poikkeuksellista järjestelyä toimintatuotoissa ei olisi ollut vähenemistä ja toimintakulut olisivat kasvaneet enemmän vuoden 2019 tammi-syyskuussa.
2) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2018.
3) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2018.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2019/03/ktan_2019_03_2019-11-22_tie_001_fi.html