Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 22.11.2019

Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 3,9 procent under januari–september 2019

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 3,9 procent större under januari–september 2019 än under motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 3,7 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till 17,1 miljarder euro och statsandelar till 6,7 miljarder euro. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 8,2 procent och verksamhetsintäkterna med 7,1 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro 1)

  3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2019 Förändring, % 2019 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 5 045 -3,7 12 269 7,1
Verksamhetens kostnader totalt 28 395 3,9 11 771 8,2
Årsbidrag 1 030 -66,1 438 -17,5
Lånestock 18 739 19,1 4 299 13,4
1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringen har beräknats jämfört med motsvarande period året innan.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var totalt 28,4 miljarder euro under januari–september 2019. Jämfört med motsvarande period året innan var ökningen 3,9 procent. Kommunernas externa verksamhetsintäkter uppgick till 5,0 miljarder euro. Verksamhetsintäkterna minskade med 3,7 procent. Vissa bokföringsmetoder som var i bruk under jämförelseåret ökade för sin del verksamhetsintäkterna och -kostnaderna. 1) I och med att dessa metoder har upphört minskar verksamhetsintäkterna och -kostnaderna år 2019 jämfört med året innan. Verksamhetsbidraget försvagades med 1,2 miljarder euro och var -23,2 miljarder euro.

Under de första tre kvartalen år 2019 fick kommunerna 17,1 miljarder euro i skatteinkomster, vilket är 4,7 procent mindre än under motsvarande period året innan. Reformerna av beskattningen år 2019 hade för sin del en minskande effekt på skatteinkomsterna. Kommunernas statsandelar ökade med 0,6 procent till 6,7 miljarder euro. Skattefinansieringen, som utgörs av skatteinkomster och statsandelar, var i genomsnitt 4 338 euro per invånare i kommunerna i Fasta Finland. 2) Årsbidraget försvagades med 66,1 procent från året innan och var 1,0 miljarder euro.

Kommunernas investeringsutgifter var 2,5 miljarder euro under perioden från början av januari till slutet av september, vilket var en ökning med 13,8 procent från året innan. Vid slutet av tredje kvartalet 2019 uppgick kommunernas lånestock till 18,7 miljarder euro. Detta var en ökning med 3,9 procent jämfört med situationen vid slutet av föregående kvartal. Den genomsnittliga lånestocken per invånare uppgick till 3 415 euro. 3)

Samkommunernas externa verksamhetskostnader i Fasta Finland uppgick till totalt 11,8 miljarder euro och verksamhetsintäkterna till 12,3 miljarder euro under januari–september 2019. Verksamhetskostnaderna ökade med 8,2 procent och verksamhetsintäkterna med 7,1 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Under de nio första månaderna år 2019 använde samkommunerna totalt 0,8 miljarder euro för investeringsutgifter. Detta var en ökning med 12,4 procent från jämförelseåret. I slutet av september var lånestocken 4,3 miljarder euro och den ökade med 1,8 procent under kvartalet.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland. Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar.

Uppgifter om kommuner och samkommuner för 1:a–3:e kvartalet, som baserar sig på en urvalsundersökning, publiceras inte. Uppgifter om bokslutsprognoser från kommuner och samkommuner för fjärde kvartalet publiceras på enhetsnivå fr.o.m. uppgifterna för år 2017 på Statistikcentralens webbplats i en databas för kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter .

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) År 2018 förde ett antal kommuner över ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till en samkommun som man bildat, men kommunerna svarade fortfarande för produktionen av tjänster. Kommunerna bokförde försäljningsintäkter och köp av tjänster av samkommuner enligt bruttoprincipen. Denna bokföringsmetod ökade kommunernas externa verksamhetsintäkter och -kostnader, men det hade ingen nettoinverkan på verksamhetsbidraget. År 2019 överfördes produktionen av tjänsterna till samkommunen, vilket minskar kommunernas verksamhetsintäkter och -kostnader jämfört med året innan. Enligt uppskattning hade verksamhetsintäkterna inte visat någon minskning om det inte hade varit för det exceptionella arrangemanget under jämförelseåret och verksamhetskostnaderna hade ökat mer under januari–september 2019.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2018.
3) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2018.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/03/ktan_2019_03_2019-11-22_tie_001_sv.html