Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.4.2021

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2020 hieman edellisvuotta vähemmän

Vuonna 2020 kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita koti- ja ulkomaan liikenteessä tonneina mitattuna 3 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite puolestaan kasvoi 3 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kotimaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2020 kotimaan liikenteessä yhteensä 259 miljoonaa tonnia, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetusmatkoja ajettiin yhteensä 1,8 miljardia kilometriä, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuoritetta kertyi lähes 28 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan matkoittain tonneina ilmoitetun tavaran painon ja kilometreinä ilmoitetun kuljetusmatkan tulona.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä vuosittain

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus oli kaikista kuljetettujen tavaroiden tonneista 86 prosenttia ja kuljetussuoritteesta 96 prosenttia. Luvanvaraisen liikenteen osuus kasvoi hieman molempien suoritteiden kohdalla vuoteen 2019 verrattuna.

Täysperävaunuyhdistelmien kuljetussuorite kasvanut selvästi

Kuorma-autotyypeittäin tarkasteltuna vuonna 2020 kuorma-autoilla ilman perävaunua kuljetettiin 11 prosenttia vähemmän ja puoliperävaunuyhdistelmillä 6 prosenttia vähemmän tavaraa kuin edeltävänä vuonna. Kuljetussuorite laski kuorma-autoilla ilman perävaunua 21 prosenttia ja puoliperävaunuyhdistelmillä 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Täysperävaunuyhdistelmillä kuljetettu tavaramäärä puolestaan kasvoi 2 prosenttia ja kuljetussuorite 9 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Täysperävaunuyhdistelmien käyttö tavarankuljetuksessa kasvoi vuosina 2014–2016. Kasvu vaihtui loivaksi laskusuunnaksi vuosien 2017–2019 ajaksi, kunnes vuonna 2020 kasvoi jälleen. Vuonna 2020 59 prosenttia tavarasta ja 78 prosenttia tonnikilometreistä kuljetettiin täysperävaunuyhdistelmillä, kun taas vuonna 2019 vastaavat osuudet olivat tonneissa 57 ja tonnikilometreissä 74 prosenttia.

Kuorma-autojen ilman perävaunua suhteellinen osuus tavarankuljetuksesta on laskenut huomattavasti 2010-luvulla. Vuonna 2018 kuljetetun tavaramäärän osuus kuitenkin kasvoi kaksi prosenttiyksikköä. 2019 osuus laski kahdella prosenttiyksiköllä takaisin vuoden 2017 tasoon ja vuonna 2020 osuus laski edelleen kahdella prosenttiyksiköllä. Puoliperävaunuyhdistelmien käyttö suhteessa muihin ajoneuvotyyppeihin on pysynyt vuodesta 2011 lähtien suunnilleen samana.

Yli 68 tonnin yhdistelmillä kuljetettiin yli neljännes koko vuoden tavaramäärästä

Vuonna 2020 kokonaispainoluokaltaan yli 68 tonnia painavat kuorma-autot kuljettivat 70 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä oli 27 prosenttia koko kuljetetusta tavaramäärästä. Osuus on kasvanut tasaisesti vuoden 2013 lopulla voimaan tulleen ajoneuvoyhdistelmien massoja ja mittoja koskeneen käyttöasetuksen myötä.

Kun kuorma-autot ryhmitellään suurimman sallitun kokonaispainon mukaan enintään 54, yli 54–60, yli 60–68 ja yli 68 tonnia painaviin kuorma-autoihin, oli ryhmien osuudet kuljetetusta tavaramäärästä 42, 11, 20 ja 27 prosenttia ja kuljetussuoritteesta 24, 14, 27 ja 36 prosenttia vuonna 2020. Kokonaispainoluokkien osuudet kuljetetussuoritteesta vuosina 2011–2020 on esitetty alla olevassa kuviossa.

Kokonaispainoluokkien osuudet kuljetussuoritteesta 2011–2020

Kokonaispainoluokkien osuudet kuljetussuoritteesta 2011–2020

Tavaralajeittain tarkasteltuna soraa ja muita maa-aineksia kuljetettiin teillä eniten vuonna 2020, yhteensä lähes 90 miljoonaa tonnia, mikä oli reilun kolmanneksen kaikista tonneista. Erityyppisten tavaroiden sekakuljetuksista kertyi eniten tonnikilometrejä eli 3,5 miljardia, joka oli 13 prosenttia kaikista tonnikilometreistä.

Keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2020 oli 80 kilometriä, mikä oli yhden kilometrin enemmän kuin edeltävänä vuonna. Maa-aineskuljetusten keskimääräinen kuljetusmatka oli 25 kilometriä ja tukki- ja kuitupuukuljetusten 119 kilometriä. Tyhjien matkojen keskimääräinen kuljetusmatka oli 48 kilometriä, mikä oli hieman enemmän kuin edeltävinä vuosina.

Ulkomaan liikenne

Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2020 ulkomaan liikenteessä yhteensä 2,9 miljoonaa tonnia, mikä oli yli kolmanneksen vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Ulkomaan liikenteen kuljetussuorite oli yhteensä 1,8 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 14 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna.

On huomattava, että tieliikenteen tavarankuljetukset tilastossa seurataan aina tutkimukseen valitun vetoauton suorittamia kuljetuksia tutkimusjaksolla. Otokseen valitulla vetoautolla voi olla tutkimusjakson aikana useampia eri perävaunuja. Jos perävaunuja vedetään esimerkiksi satamaan, mistä ne jatkavat merikuljetuksena ilman vetoautoa, päättyy kuljetuksen seuranta tilastossa tähän.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Tuominen 029 551 3635, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (231,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2020/kttav_2020_2021-04-21_tie_001_fi.html