Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tuotteen tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuvaa koko maan kiinteistön ylläpidon hintojen keskimääräistä kehitystä kiinteistönhoidon eri tehtävissä, joihin kuuluvat mm. hallinto, käyttö ja huolto, ulkoalueiden hoito, siivous, lämmitys, sähkö, vesi ja jätehuolto. Lisäksi huomioidaan erilliskustannuksista vakuutukset, maan vuokra sekä kiinteistövero. Kiinteistöverojen tariffimuutokset huomioidaan ensimmäisen neljänneksen indeksissä.

Indeksi kertoo kuinka paljon kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat nousseet perusajankohdasta, kun ylläpidon kuluerien menekeissä ei ole tapahtunut muutoksia.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi jaotellaan julkaisussa rakennustyypeittäin, kiinteistön ylläpidon kustannuslajien ja tehtäväluokituksen mukaisesti. Käytetyt jaot alla:

1. Rakennustyypit ja paino-osuudet kokonaisindeksissä (painosumma 1000): asuinkerrostalo (469), myymälärakennus (124), toimistorakennus (82), terveyskeskus (78), koulurakennus (88), teollisuushalli (160). Omakotitalo lasketaan erillisenä kokonaisindeksiin kuulumattomana indeksinä.

2. Kustannuslajit (painosumma 1000): työ (124), tarveaineet (35), käyttöaineet (357), alihankinnat (380) ja muut kustannukset (103)

3. Tehtävälajit (painosumma 1000): yhteistehtävät (169), yleishoito (15), lämpöhuolto (245), sähköhuolto (146), vesihuolto (66), erityislaitehuolto (6), siivous (94), jätehuolto (24), ulkoalueiden hoito (32) ja kunnossapito (203).

Indeksiä käytetään kiinteistön hoidon kustannustason kehittymisen seurantaan. Indeksiä voidaan hyödyntää ylläpitokustannusten vertailutietoina ja tuottavuustarkasteluissa. Indeksin avulla voidaan myös muuntaa tietyn ajankohdan kokonaiskustannustasoa, yksittäisen kustannuserän tai tietyn rakennustyypin kustannustasoa indeksien laskenta-ajankohtien välillä.

1.2 Käsitteet, käytetyt luokitukset, tutkimuskohde, tietojen kerääjä ja tiedonantajat.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä kustannuskehitystä tarkastellaan kolmesta näkökulmasta kiinteistön hoidon tehtävittäin, kustannuslajeittain ja rakennustyypeittäin.

Kiinteistön ylläpitokustannukset muodostuvat hoito- ja kunnossapitokustannuksista. Kiinteistön hoitokustannuksilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla ylläpidetään kiinteistössä sen toiminnan vaatimia olosuhteita toimintojen valvonnan ja ohjauksen sekä huollon avulla. Kunnossapidolla tarkoitetaan säännöllisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on korjaamalla ja uusimalla säilyttää rakennus laitteineen ja varusteineen korkeintaan alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä käytetään Tilastokeskuksen muiden hintaindeksien tietoja. Näitä ovat mm. kuluttajahintaindeksi, palvelujen tuottajahintaindeksit ja rakennuskustannusindeksi

1.3 Lait, asetukset ja suositukset

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin yleinen laatimisen perusta on tilastolaki 208/2004.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

2.1 Tutkimusmenetelmä

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin tuottaminen perustuu kiinteäpainoiseen indeksilaskentaan (Laspeyresin indeksikaava), jossa valittujen kustannustekijöiden hinnan muutosten avulla seurataan rakennuskannan mukaisen normaalikiinteistön ylläpitokustannusten kehitystä silloin, kun ylläpidon kustannusrakenne pidetään muuttumattomana. Esimerkiksi talven ankaruus ei kasvata ylläpitokustannuksia lisääntyneenä energian kulutuksena, jos energian hinta on pysynyt muuttumattomana. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin muutoksiin vaikuttavat vain ja ainoastaan indeksiin sisältyvien kustannustekijöiden hinnan muutokset.

Kokonaisindeksi lasketaan asuinkerrostalon, myymälärakennuksen, toimistorakennuksen, terveyskeskuksen, koulurakennuksen ja teollisuushallin ylläpitokustannusindeksien painotettuna keskiarvona. Indeksiin valitut kiinteistöt ovat ns. normaalirakennuksia, joiden tehtävänä on edustaa ja kuvata mahdollisimman hyvin kyseisen rakennustyypin ylläpidon kustannusten tasoa ja jakautumista kiinteistönpidon nimikkeille perusvuonna. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin painorakenne tarkistetaan viiden vuoden välein. Indeksissä seurataan 53 nimikettä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksillä tehtävät kustannustason muutoslaskelmissa oletetaan, ettei panosten nimikkeiden menekeissä tapahdu suuria muutoksia. Esimerkiksi indeksi ei ota huomioon säätilojen muutosten aiheuttamaa lämmitystarpeen muutosta eri ajankohtien välillä (kts. esimerkki edellä).

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

4.1 Ilmestymistiheys ja mittausjakso

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi ilmestyy neljännesvuosittain noin 2 kuukautta viiteajankohdan päättymisen jälkeen.

5. Tietojen saatavuus

5.1 Tilaston julkaisukanavat ja tietopalvelun yhteystiedot.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin tiedot julkaistaan tilastokeskus.fi -sivustoilla julkistamistiedotteena ja tietokantataulukoina. Tilasto on saatavissa pdf-julkaisuna ja Excel- taulukkopaketteina. Erikseen räätälöityjä excel-taulukoita toteutetaan maksullisena palveluna.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

6.1 Ajallinen vertailtavuus ja vertailtavuus muihin aineistoihin.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiä voidaan käyttää myös pitkän ajan vertailuihin kunhan huomioidaan edellä esitetyt panosrakenteen ja määrien muutokset ajassa. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin osoittamaa keskimääräistä kustannuskehitystä voidaan tarkastella suhteessa muiden kiinteistöalalla toimivien organisaatioiden tuottamiin tietoihin.

6.2 Aikasarjat

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä on saatavissa aikasarjoja vuodesta 1980 alkaen. Vanhojen perusvuosien sarjoja jatketaan (ketjutetaan) aina uusimman kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin muutoksia vastaavasti.

7. Tietojen yhtenäisyys

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä on saatavilla eri tahojen tuottamia julkaisuja ja raportteja laskentamenetelmästä ja perusvuosiuudistuksista. Materiaalia on saatavissa kopioina Tilastokeskuksesta.


Lähde: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2010=100, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4533. 2. vuosineljännes 2014, Laatuseloste: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kyki/2014/02/kyki_2014_02_2014-09-05_laa_001_fi.html