Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2010

Kotimaiset pankit 1) 30.6.2009 30.6.2010 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 5 593 220,4 7 467 406,4 33,5
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 9 355 819,5 15 932 377,0 70,3
Saamiset luottolaitoksilta 70 136 352,7 77 803 556,5 10,9
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 144 127 779,7 147 151 336,3 2,1
Leasingkohteet 737 516,1 813 313,3 10,3
Saamistodistukset 8 122 570,2 9 118 123,8 12,3
Osakkeet ja osuudet 3 156 533,9 3 685 007,8 16,7
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 37 725,0 31 443,9 -16,6
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 904 125,1 1 873 897,4 -1,6
Johdannaissopimukset 79 650 866,3 124 040 904,0 55,7
Aineettomat hyödykkeet 126 946,9 150 533,7 18,6
Aineelliset hyödykkeet 1 284 515,8 1 246 211,6 -3,0
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 42 410,9 .. -100,0
Muut varat 6 204 711,8 10 039 306,0 61,8
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 363 492,4 1 254 216,5 -8,0
Laskennalliset verosaamiset 100 896,0 76 987,7 -23,7
VASTAAVAA YHTEENSÄ 331 945 482,7 400 684 621,9 20,7
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 310 467 239,3 378 338 079,0 21,9
Velat luottolaitoksille 54 720 174,6 62 451 251,2 14,1
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 114 864 397,6 119 989 830,5 4,5
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 49 464 147,7 58 134 527,4 17,5
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 79 388 596,5 122 547 671,4 54,4
Muut velat 6 849 484,8 10 292 091,2 50,3
Siirtovelat ja saadut ennakot 2 187 495,6 1 754 840,2 -19,8
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 2 973 604,8 3 113 442,3 4,7
Laskennalliset verovelat 19 337,7 54 424,8 181,4
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 080 276,7 2 236 511,3 7,5
OMA PÄÄOMA 19 397 966,7 20 110 031,6 3,7
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 4 111 997,8 4 176 312,9 1,6
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 20 750,0 19 376,5 -6,6
Ylikurssirahasto 1 263 043,2 1 263 043,2 0,0
Arvonkorotusrahasto 3 830,6 3 553,7 -7,2
Muut sidotut rahastot 4 152 456,2 4 304 627,2 3,7
Vapaat rahastot 1 884 679,3 1 957 262,3 3,9
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 7 018 626,8 7 567 281,1 7,8
Tilikauden voitto tai tappio 942 582,8 818 574,7 -13,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 331 945 482,7 400 684 621,9 20,7
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 49 854 765,4 53 218 228,1 6,7
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 22 295 036,3 23 442 405,1 5,1
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 27 559 729,1 29 775 823,0 8,0
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.9.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 30.6.2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2010/02/llai_2010_02_2010-09-30_tau_002_fi.html