Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2010

Kotimaiset pankit 1) 30.9.2009 30.9.2010 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 2 866 585,8 2 967 171,8 3,5
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 12 879 938,4 16 304 750,4 26,6
Saamiset luottolaitoksilta 68 510 340,0 74 429 026,1 8,6
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 143 850 645,4 148 909 607,9 3,5
Leasingkohteet 755 210,8 813 462,2 7,7
Saamistodistukset 6 499 776,7 8 207 826,2 26,3
Osakkeet ja osuudet 3 391 541,7 3 631 712,2 7,1
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 30 506,1 34 498,2 13,1
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 910 261,0 1 882 336,7 -1,5
Johdannaissopimukset 85 465 392,7 142 174 677,7 66,4
Aineettomat hyödykkeet 131 646,7 150 485,5 14,3
Aineelliset hyödykkeet 1 284 709,2 1 229 899,0 -4,3
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 760,0 0,0 -100,0
Muut varat 6 880 232,4 8 133 777,8 18,2
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 387 823,4 1 491 330,4 7,5
Laskennalliset verosaamiset 87 169,0 70 042,4 -19,6
VASTAAVAA YHTEENSÄ 335 932 539,3 410 430 604,5 22,2
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 313 954 284,7 387 748 706,5 23,5
Velat luottolaitoksille 53 706 309,4 57 545 394,8 7,1
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 112 902 271,0 118 722 503,0 5,2
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 49 481 347,8 54 752 669,2 10,7
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 85 538 835,7 143 119 059,8 67,3
Muut velat 7 271 106,4 8 613 716,5 18,5
Siirtovelat ja saadut ennakot 2 067 454,7 1 895 536,5 -8,3
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 2 936 907,0 3 037 901,3 3,4
Laskennalliset verovelat 50 052,7 61 925,4 23,7
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 087 370,9 2 245 073,5 7,6
OMA PÄÄOMA 19 890 883,7 20 436 824,5 2,7
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 4 102 647,9 4 144 315,7 1,0
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 20 750,0 20 300,0 -2,2
Ylikurssirahasto 1 263 043,2 1 263 043,2 0,0
Arvonkorotusrahasto 3 805,0 3 774,0 -0,8
Muut sidotut rahastot 4 346 831,1 4 343 745,7 -0,1
Vapaat rahastot 1 892 273,8 1 956 407,0 3,4
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 7 013 719,3 7 566 526,8 7,9
Tilikauden voitto tai tappio 1 247 813,4 1 138 712,1 -8,7
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 335 932 539,3 410 430 604,5 22,2
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 49 298 663,8 50 851 385,0 3,1
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 21 715 345,7 21 995 358,8 1,3
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 27 583 318,1 28 856 026,2 4,6
1) Kotimaiset pankit ml.niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2010/03/llai_2010_03_2010-12-08_tau_002_fi.html