Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2011, 1000 €

Kotimaiset pankit 1) 30.9.2010 30.9.2011 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 2 967 171,8 3 284 180,6 10,7
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 16 304 750,4 23 381 393,2 43,4
Saamiset luottolaitoksilta 74 429 026,1 95 508 741,3 28,3
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 148 909 607,9 177 631 009,2 19,3
Leasingkohteet 813 462,2 905 187,6 11,3
Saamistodistukset 8 207 826,2 31 735 259,9 286,6
Osakkeet ja osuudet 3 631 712,2 4 356 785,3 20,0
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 34 498,2 84 664,6 145,4
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 882 336,7 1 925 415,9 2,3
Johdannaissopimukset 142 174 677,7 160 979 420,4 13,2
Aineettomat hyödykkeet 150 485,5 188 076,3 25,0
Aineelliset hyödykkeet 1 229 899,0 1 187 630,8 -3,4
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. ..
Muut varat 8 133 777,8 11 524 870,8 41,7
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 491 330,4 2 124 837,2 42,5
Laskennalliset verosaamiset 70 042,4 127 682,7 82,3
VASTAAVAA YHTEENSÄ 410 430 604,5 514 945 155,8 25,5
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 387 748 706,5 491 636 039,4 26,8
Velat luottolaitoksille 57 545 394,8 80 713 250,7 40,3
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 118 722 503,0 150 723 617,7 27,0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 54 752 669,2 68 197 100,0 24,6
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 143 119 059,8 158 390 807,6 10,7
Muut velat 8 613 716,5 28 490 334,0 230,8
Siirtovelat ja saadut ennakot 1 895 536,5 2 497 192,9 31,7
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 037 901,3 2 582 567,2 -15,0
Laskennalliset verovelat 61 925,4 41 169,3 -33,5
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 245 073,5 2 461 903,7 9,7
OMA PÄÄOMA 20 436 824,5 20 847 212,7 2,0
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 4 144 315,7 4 106 481,4 -0,9
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 20 300,0 24 750,0 21,9
Ylikurssirahasto 1 263 043,2 1 247 851,8 -1,2
Arvonkorotusrahasto 3 774,0 2 659,2 -29,5
Muut sidotut rahastot 4 343 745,7 1 247 504,7 -71,3
Vapaat rahastot 1 956 407,0 4 889 921,6 149,9
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 7 566 526,8 8 055 817,1 6,5
Tilikauden voitto tai tappio 1 138 712,1 1 272 226,9 11,7
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 410 430 604,5 514 945 155,8 25,5
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 50 851 385,0 57 318 963,7 12,7
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 21 995 358,8 23 713 114,0 7,8
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 28 856 026,2 33 605 849,7 16,5
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. ulkomaisten pankkien Suomessa toimivat sivukonttorit.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2011, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2011/03/llai_2011_03_2011-12-08_tau_002_fi.html