Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2012, 1000 €

Kotimaiset pankit 1) 30.9.2011 30.9.2012 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 3 284 180,6 30 186 974,0 819,2
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 23 381 393,2 27 549 689,6 17,8
Saamiset luottolaitoksilta 95 508 741,3 80 376 458,3 -15,8
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 177 631 009,2 193 624 009,7 9,0
Leasingkohteet 905 187,6 998 791,9 10,3
Saamistodistukset 31 735 259,9 23 764 288,9 -25,1
Osakkeet ja osuudet 4 356 785,3 4 064 363,3 -6,7
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 84 664,6 82 236,8 -2,9
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 925 415,9 1 817 992,2 -5,6
Johdannaissopimukset 160 979 420,4 157 054 872,4 -2,4
Aineettomat hyödykkeet 188 076,3 226 220,0 20,3
Aineelliset hyödykkeet 1 187 630,8 1 151 697,7 -3,0
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. ..
Muut varat 11 524 870,8 16 304 077,5 41,5
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 2 124 837,2 1 873 876,4 -11,8
Laskennalliset verosaamiset 127 682,7 86 469,5 -32,3
VASTAAVAA YHTEENSÄ 514 945 155,8 539 162 018,2 4,7
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 491 636 039,4 514 534 412,3 4,7
Velat luottolaitoksille 80 713 250,7 103 227 129,3 27,9
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 150 723 617,7 162 870 877,2 8,1
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 68 197 100,0 66 939 071,3 -1,8
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 158 390 807,6 155 664 394,6 -1,7
Muut velat 28 490 334,0 20 122 657,2 -29,4
Siirtovelat ja saadut ennakot 2 497 192,9 2 492 061,5 -0,2
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 2 582 567,2 3 127 664,9 21,1
Laskennalliset verovelat 41 169,3 90 556,3 120,0
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 461 903,7 2 661 692,2 8,1
OMA PÄÄOMA 20 847 212,7 21 965 913,7 5,4
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 4 106 481,4 4 118 078,7 0,3
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 24 750,0 24 750,0 0,0
Ylikurssirahasto 1 247 851,8 1 247 851,8 0,0
Arvonkorotusrahasto 2 659,2 1 842,2 -30,7
Muut sidotut rahastot 1 247 504,7 1 652 427,8 32,5
Vapaat rahastot 4 889 921,6 5 023 349,5 2,7
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 8 055 817,1 8 374 751,5 4,0
Tilikauden voitto tai tappio 1 272 226,9 1 522 862,2 19,7
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 514 945 155,8 539 162 018,2 4,7
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 57 318 963,7 53 931 882,6 -5,9
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 23 713 114,0 22 556 225,1 -4,9
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 33 605 849,7 31 375 657,5 -6,6
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 11.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 30.9.2012, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2012/03/llai_2012_03_2012-12-11_tau_002_fi.html