Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 31.12.2012, 1000 €

  31.12.2011 31.12.2012 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 6 266 137,2 39 994 385,3 538,3
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 30 942 544,4 33 130 541,7 7,1
Saamiset luottolaitoksilta 102 422 247,6 62 102 936,2 -39,4
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä 179 906 512,3 189 603 103,1 5,4
Leasingkohteet 949 035,5 1 077 472,1 13,5
Saamistodistukset 23 195 269,3 24 211 894,0 4,4
Osakkeet ja osuudet 4 267 111,2 4 195 996,1 -1,7
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 84 726,3 82 451,5 -2,7
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 941 675,4 1 782 354,9 -8,2
Johdannaissopimukset 175 326 900,7 124 632 571,9 -28,9
Aineettomat hyödykkeet 213 194,7 220 390,9 3,4
Aineelliset hyödykkeet 1 193 283,8 1 149 358,2 -3,7
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset .. .. ..
Muut varat 9 396 308,6 11 838 466,8 26,0
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 932 272,2 1 969 299,1 1,9
Laskennalliset verosaamiset 151 334,9 104 828,9 -30,7
VASTAAVAA YHTEENSÄ 538 188 554,1 496 096 050,7 -7,8
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 514 359 551,0 473 495 629,2 -7,9
Velat luottolaitoksille 89 805 882,9 90 277 598,8 0,5
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 150 671 559,7 158 592 985,3 5,3
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 68 704 178,6 71 985 557,0 4,8
Johdannaissopimukset.ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 173 515 526,3 123 007 696,8 -29,1
Muut velat 26 768 113,1 24 346 363,5 -9,0
Siirtovelat ja saadut ennakot 2 253 956,7 2 328 125,7 3,3
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 2 599 820,1 2 844 934,0 9,4
Laskennalliset verovelat 40 513,6 112 368,1 177,4
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 647 053,5 2 878 548,2 8,7
OMA PÄÄOMA 21 181 949,6 19 721 873,3 -6,9
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 4 130 417,9 4 136 196,9 0,1
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 24 750,0 24 750,0 0,0
Ylikurssirahasto 1 247 851,8 1 247 851,8 0,0
Arvonkorotusrahasto 4 838,4 9 336,3 93,0
Muut sidotut rahastot 1 220 208,8 1 725 449,6 41,4
Vapaat rahastot 4 928 590,6 5 023 989,0 1,9
Edellisten tilikausien voitto tai tappio 8 055 161,6 5 873 222,5 -27,1
Tilikauden voitto tai tappio 1 570 130,5 1 681 077,2 7,1
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 538 188 554,1 496 096 050,7 -7,8
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 60 217 238,3 52 425 639,1 -12,9
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 24 631 371,9 22 074 815,9 -10,4
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 35 585 866,4 30 350 823,2 -14,7

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja Keltanen 09 1734 3328, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 4.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 31.12.2012, 1000 € . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2012/04/llai_2012_04_2013-04-04_tau_002_fi.html