Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.6.2013, 1000 euroa

Kotimaiset pankit (1 1.1.- 30.6.2012 1.1.- 30.6.2013 Muutos-%
VASTAAVAA .. .. ..
Käteiset varat 20 793 849 31 527 752 51,6
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 26 253 561 29 510 797 12,4
Saamiset luottolaitoksilta 88 274 880 68 898 004 -22,0
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 190 803 698 199 804 065 4,7
Leasingkohteet 991 583 1 144 673 15,4
Saamistodistukset 22 870 191 24 427 055 6,8
Osakkeet ja osuudet 4 447 977 4 128 521 -7,2
Osakkeet ja osuudet omistusyhteys yrityksissä 83 833 86 065 2,7
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 812 979 1 922 643 6,0
Johdannaissopimukset 163 542 087 84 245 514 -48,5
Aineettomat hyödykkeet 229 505 226 995 -1,1
Aineelliset hyödykkeet 1 169 009 1 140 009 -2,5
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/ kantarahastoantisaamiset .. .. ..
Muut varat 14 218 741 10 858 235 -23,6
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 770 745 1 777 310 0,4
Laskennalliset verosaamiset 97 205 133 181 37,0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 537 359 842 459 830 819 -14,4
VASTATTAVAA .. .. ..
VIERAS PÄÄOMA 513 248 661 437 262 270 -14,8
Velat luottolaitoksille 97 272 828 102 843 164 5,7
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 156 201 418 162 521 904 4,0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velka kirjat 73 059 180 66 020 954 -9,6
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 160 975 791 80 380 776 -50,1
Muut velat 20 093 132 20 633 769 2,7
Siirtovelat ja saadut ennakot 2 451 354 2 196 815 -10,4
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 125 017 2 572 809 -17,7
Laskennalliset verovelat 69 943 92 079 31,6
Tilinpäätössiirtojen kertymä 2 655 807 2 896 938 9,1
OMA PÄÄOMA 21 455 375 19 671 610 -8,3
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 4 156 347 4 176 168 0,5
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/ Lisäpääoma 24 750 27 730 12,0
Ylikurssirahasto 1 247 852 1 247 852 -0,0
Arvonkorotusrahasto -9 529 19 795 -308 2)
Muut sidotut rahastot 1 533 820 1 627 221 6,1
Vapaat rahastot 5 023 352 5 128 123 2,1
Edellisten tilikausien voitto/tappio 8 351 190 6 509 235 -22,1
Tilikauden voitto/tappio 1 127 594 935 487 -17,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 537 359 842 459 830 819 -14,4
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 54 778 690 52 203 488 -4,7
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 23 335 067 21 757 269 -6,8
Asiakkaan hyväksi annetut peruutta mattomat sitoumukset 31 443 624 30 446 220 -3,2
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl.Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
2) muutos positiivisen ja negatiivsen luvun välillä

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.6.2013, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2013/02/llai_2013_02_2013-09-26_tau_002_fi.html