Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 31.12.2013, 1000 euroa

Kotimaiset pankit (1 1.1.- 31.12.2012 1.1.- 31.12.2013 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 39 911 999 35 590 406 -10,8
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 33 253 098 32 420 913 -2,5
Saamiset luottolaitoksilta 62 131 458 60 182 932 -3,1
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 189 804 301 206 459 440 8,8
Leasingkohteet 1 077 472 1 166 506 8,3
Saamistodistukset 24 227 670 27 478 308 13,4
Osakkeet ja osuudet 4 191 701 4 368 997 4,2
Osakkeet ja osuudet omistusyhteys yrityksissä 82 452 108 417 31,5
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 1 781 282 2 020 305 13,4
Johdannaissopimukset 124 627 173 75 600 431 -39,3
Aineettomat hyödykkeet 217 793 236 253 8,5
Aineelliset hyödykkeet 1 148 333 1 122 309 -2,3
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/ kantarahastoantisaamiset      
Muut varat 11 813 469 9 535 041 -19,3
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 973 100 1 581 530 -19,8
Laskennalliset verosaamiset 104 815 65 913 -37,1
VASTAAVAA YHTEENSÄ 496 346 116 457 937 700 -7,7
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 473 743 934 434 389 573 -8,3
Velat luottolaitoksille 90 248 435 94 447 947 4,7
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 158 634 710 170 021 788 7,2
Yleiseen liikkeeseen lasketut velka kirjat 72 245 807 71 317 638 -1,3
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 123 010 449 72 182 697 -41,3
Muut velat 24 318 070 21 750 499 -10,6
Siirtovelat ja saadut ennakot 2 330 663 2 133 653 -8,5
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 2 844 625 2 416 674 -15,0
Laskennalliset verovelat 111 176 118 678 6,7
Tilinpäätössiirtojen kertymä 2 888 848 3 108 650 7,6
OMA PÄÄOMA 19 713 333 20 439 477 3,7
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 4 136 197 4 145 689 0,2
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/ Lisäpääoma 24 750 27 750 12,1
Ylikurssirahasto 1 247 852 1 247 852 0,0
Arvonkorotusrahasto 9 336 -3 176 (-134) 2)
Muut sidotut rahastot 1 721 189 1 883 112 9,4
Vapaat rahastot 5 023 989 5 181 559 3,1
Edellisten tilikausien voitto/tappio 5 899 733 6 504 116 10,2
Tilikauden voitto/tappio 1 650 288 1 452 577 -12,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 496 346 116 457 937 700 -7,7
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 52 444 216 50 529 890 -3,7
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 22 083 577 21 141 816 -4,3
Asiakkaan hyväksi annetut peruutta mattomat sitoumukset 30 360 639 29 388 075 -3,2
1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
2) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 31.12.2013, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2013/04/llai_2013_04_2014-04-03_tau_002_fi.html