Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.9.2014, 1000 euroa

  1.1.- 30.9.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 30 438 391 979 482 317 387 31 735 260
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 194 483 030 144 711 2 197 194 629 938
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 174 434 14 064 22 954 211 452
Myytävissä olevat rahoitusvarat 23 585 484 5 727 645 1 518 172 30 831 301
Lainat ja muut saamiset 165 569 157 46 567 097 7 312 472 219 448 726
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 994 166 94 822 32 770 1 121 758
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat) 2 067 758 103 762 100 939 2 272 459
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) 81 522 - 1) - 81 522
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 1 969 829 23 872 583 1 994 284
Aineelliset hyödykkeet 178 325 806 634 124 547 1 109 506
Aineettomat hyödykkeet 167 816 5 340 7 487 180 643
Verosaamiset 75 943 9 226 1 828 86 997
Muut varat 16 249 059 80 963 23 949 16 353 971
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät - - - -
VASTAAVAA YHTEENSÄ 436 034 913 54 557 618 9 465 285 500 057 816
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 163 224 516 40 025 - 163 264 541
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 946 315 - - 946 315
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 227 559 467 46 418 253 8 194 942 282 172 662
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 992 213 6 194 4 409 1 002 816
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) 874 287 14 185 77 059 965 531
Varaukset 209 960 10 269 - 220 229
Verovelat 81 629 133 233 16 367 231 229
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - - - -
Muut velat 26 231 882 352 767 105 602 26 690 251
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään - - - -
VELAT YHTEENSÄ 421 481 963 48 431 629 8 673 543 478 587 135
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 3 232 330 1 579 653 100 585 4 912 568
Ylikurssirahasto 1 226 562 - 10 320 1 236 882
Muu oma pääoma - - - -
Muut 586 031 621 422 78 271 1 285 724
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 153 296 80 934 44 238 278 468
Kertyneet voittovarat 5 752 302 2 484 793 328 904 8 565 999
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot - - - -
Muut rahastot 3 602 751 1 359 187 229 424 5 191 362
(-) Omat osakkeet -323 - - -323
(-) Ennakko-osingot - - - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 14 552 950 6 125 989 791 742 21 470 681
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 436 034 913 54 557 618 9 465 285 500 057 816
1) “-” Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.9.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2014/03/llai_2014_03_2015-01-08_tau_002_fi.html