Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2014, tusen euro

  1.1.- 30.9.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AKTIVA . . . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 30 438 391 979 482 317 387 31 735 260
Finansiella tillgångar som innehas för handel 194 483 030 144 711 2 197 194 629 938
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 174 434 14 064 22 954 211 452
Finansiella tillgångar som kan säljas 23 585 484 5 727 645 1 518 172 30 831 301
Lånefordringar och kundfordringar 165 569 157 46 567 097 7 312 472 219 448 726
Investeringar som hålls till förfall 994 166 94 822 32 770 1 121 758
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 2 067 758 103 762 100 939 2 272 459
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 81 522 - 1) - 81 522
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 1 969 829 23 872 583 1 994 284
Materiella tillgångar 178 325 806 634 124 547 1 109 506
Immateriella tillgångar 167 816 5 340 7 487 180 643
Skattefordringar 75 943 9 226 1 828 86 997
Andra tillgångar 16 249 059 80 963 23 949 16 353 971
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA TILLGÅNGAR 436 034 913 54 557 618 9 465 285 500 057 816
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 163 224 516 40 025 - 163 264 541
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 946 315 - - 946 315
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 227 559 467 46 418 253 8 194 942 282 172 662
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 992 213 6 194 4 409 1 002 816
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 874 287 14 185 77 059 965 531
Avsättningar 209 960 10 269 - 220 229
Skatteskulder 81 629 133 233 16 367 231 229
På anmodan återbetalbart aktiekapital - - - -
Andra skulder 26 231 882 352 767 105 602 26 690 251
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA SKULDER 421 481 963 48 431 629 8 673 543 478 587 135
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 3 232 330 1 579 653 100 585 4 912 568
Överkursfond 1 226 562 - 10 320 1 236 882
Annat eget kapital - - - -
Övriga 586 031 621 422 78 271 1 285 724
Ackumulerat annat totalresultat 153 296 80 934 44 238 278 468
Ackumulerade vinstmedel 5 752 302 2 484 793 328 904 8 565 999
Omvärderingsreserver - - - -
Andra fonder 3 602 751 1 359 187 229 424 5 191 362
(-) Egna aktier -323 - - -323
(-) Förskottsutdelningar - - - -
SUMMA EGET KAPITAL 14 552 950 6 125 989 791 742 21 470 681
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 436 034 913 54 557 618 9 465 285 500 057 816
1) “-” Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/03/llai_2014_03_2015-01-08_tau_002_sv.html