Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.12.2014
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 39 849 418 1 005 899 317 699 41 173 016
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 200 776 868 146 952 2 257 200 926 077
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 164 946 13 939 21 907 200 792
Myytävissä olevat rahoitusvarat 24 340 059 5 761 268 1 389 257 31 490 584
Lainat ja muut saamiset 159 823 612 46 703 090 7 545 373 214 072 075
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 707 803 95 003 32 536 835 342
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat) 2 113 191 108 368 105 143 2 326 702
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) 76 006 - 1) - 76 006
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 1 968 164 22 802 683 1 991 649
Aineelliset hyödykkeet 170 942 778 637 131 022 1 080 601
Aineettomat hyödykkeet 177 624 6 084 7 387 191 095
Verosaamiset 83 308 10 523 2 077 95 908
Muut varat 16 987 215 75 505 11 966 17 074 686
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät - - - -
VASTAAVAA YHTEENSÄ 447 239 155 54 728 070 9 567 307 511 534 532
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 170 167 229 42 724 - 170 209 953
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 1 035 780 - - 1 035 780
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 235 498 263 46 182 420 8 294 738 289 975 421
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 1 064 980 5 404 4 546 1 074 930
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) 902 081 12 624 81 233 995 938
Varaukset 128 703 10 592 - 139 295
Verovelat 81 017 103 988 18 702 203 707
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - - - -
Muut velat 22 067 289 366 882 84 210 22 518 381
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään - - - -
VELAT YHTEENSÄ 432 342 064 48 234 988 8 761 650 489 338 702
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 3 232 331 1 961 790 101 648 5 295 769
Ylikurssirahasto 1 157 282 - 10 320 1 167 602
Muu oma pääoma - - - -
Muut 40 012 - - 40 012
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 128 891 87 161 44 346 260 398
Kertyneet voittovarat 4 209 168 2 463 752 339 306 7 012 226
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot - - - -
Muut rahastot 6 130 987 1 980 379 310 037 8 421 403
(-) Omat osakkeet -1 579 - - -1 579
(-) Ennakko-osingot - - - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 14 897 091 6 493 082 805 657 22 195 830
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 447 239 155 54 728 070 9 567 307 511 534 532
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2014/04/llai_2014_04_2015-04-16_tau_002_fi.html