Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 31.12.2014, tusen euro

  1.1.- 31.12.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AKTIVA . . . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 39 849 418 1 005 899 317 699 41 173 016
Finansiella tillgångar som innehas för handel 200 776 868 146 952 2 257 200 926 077
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 164 946 13 939 21 907 200 792
Finansiella tillgångar som kan säljas 24 340 059 5 761 268 1 389 257 31 490 584
Lånefordringar och kundfordringar 159 823 612 46 703 090 7 545 373 214 072 075
Investeringar som hålls till förfall 707 803 95 003 32 536 835 342
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 2 113 191 108 368 105 143 2 326 702
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 76 006 - 1) - 76 006
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 1 968 164 22 802 683 1 991 649
Materiella tillgångar 170 942 778 637 131 022 1 080 601
Immateriella tillgångar 177 624 6 084 7 387 191 095
Skattefordringar 83 308 10 523 2 077 95 908
Andra tillgångar 16 987 215 75 505 11 966 17 074 686
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA TILLGÅNGAR 447 239 155 54 728 070 9 567 307 511 534 532
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 170 167 229 42 724 - 170 209 953
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 1 035 780 - - 1 035 780
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 235 498 263 46 182 420 8 294 738 289 975 421
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 1 064 980 5 404 4 546 1 074 930
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 902 081 12 624 81 233 995 938
Avsättningar 128 703 10 592 - 139 295
Skatteskulder 81 017 103 988 18 702 203 707
På anmodan återbetalbart aktiekapital - - - -
Andra skulder 22 067 289 366 882 84 210 22 518 381
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA SKULDER 432 342 064 48 234 988 8 761 650 489 338 702
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 3 232 331 1 961 790 101 648 5 295 769
Överkursfond 1 157 282 - 10 320 1 167 602
Annat eget kapital - - - -
Övriga 40 012 - - 40 012
Ackumulerat annat totalresultat 128 891 87 161 44 346 260 398
Ackumulerade vinstmedel 4 209 168 2 463 752 339 306 7 012 226
Omvärderingsreserver - - - -
Andra fonder 6 130 987 1 980 379 310 037 8 421 403
(-) Egna aktier -1 579 - - -1 579
(-) Förskottsutdelningar - - - -
SUMMA EGET KAPITAL 14 897 091 6 493 082 805 657 22 195 830
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 447 239 155 54 728 070 9 567 307 511 534 532
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 31.12.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/04/llai_2014_04_2015-04-16_tau_002_sv.html