Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa

  1.1.- 30.9.2015
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 58 403 630 872 165 294 849 59 570 645
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 188 040 945 135 702 1 431 188 178 077
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 279 825 12 617 18 956 311 398
Myytävissä olevat rahoitusvarat 23 751 005 6 552 174 1 466 640 31 769 819
Lainat ja muut saamiset 165 361 801 48 147 853 8 108 411 221 618 064
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 957 713 78 155 24 469 1 060 336
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat) 1 839 060 103 983 89 054 2 032 097
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) 55 353 - 1) - 55 353
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 1 864 057 16 950 1 499 1 882 506
Aineelliset hyödykkeet 156 678 783 433 130 656 1 070 766
Aineettomat hyödykkeet 199 965 5 988 9 980 215 933
Verosaamiset 47 549 11 140 4 746 63 435
Muut varat 22 233 998 75 145 48 291 22 357 435
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät - - - -
VASTAAVAA YHTEENSÄ 463 191 580 56 795 305 10 198 981 530 185 866
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 164 935 023 37 692 - 164 972 716
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 638 836 - - 638 836
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 250 711 040 47 064 492 8 922 639 306 698 171
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 857 919 4 898 878 863 696
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) 667 586 8 975 68 630 745 192
Varaukset 126 260 12 110 353 138 723
Verovelat 82 103 65 545 14 239 161 888
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - - - -
Muut velat 26 415 999 311 946 61 391 26 789 337
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään - - - -
VELAT YHTEENSÄ 445 870 379 49 016 431 9 368 252 504 255 062
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 3 234 727 2 578 237 111 643 5 924 607
Ylikurssirahasto 1 157 282 - 10 320 1 167 602
Muu oma pääoma - - - -
Muut 40 389 - - 40 389
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 80 040 66 647 26 848 173 536
Kertyneet voittovarat 6 630 500 3 100 670 375 858 10 107 027
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot   - - -
Muut rahastot 6 179 640 2 033 321 306 060 8 519 021
(-) Omat osakkeet -1 378 - - -1 378
(-) Ennakko-osingot - - - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 17 321 201 7 778 875 830 729 25 930 804
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 463 191 580 56 795 305 10 198 981 530 185 866
1) E yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 17.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2015/03/llai_2015_03_2015-12-17_tau_002_fi.html