Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2015, tusen euro

  1.1.- 30.9.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AKTIVA . . . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 58 403 630 872 165 294 849 59 570 645
Finansiella tillgångar som innehas för handel 188 040 945 135 702 1 431 188 178 077
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 279 825 12 617 18 956 311 398
Finansiella tillgångar som kan säljas 23 751 005 6 552 174 1 466 640 31 769 819
Lånefordringar och kundfordringar 165 361 801 48 147 853 8 108 411 221 618 064
Investeringar som hålls till förfall 957 713 78 155 24 469 1 060 336
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 1 839 060 103 983 89 054 2 032 097
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 55 353 - 1) - 55 353
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 1 864 057 16 950 1 499 1 882 506
Materiella tillgångar 156 678 783 433 130 656 1 070 766
Immateriella tillgångar 199 965 5 988 9 980 215 933
Skattefordringar 47 549 11 140 4 746 63 435
Andra tillgångar 22 233 998 75 145 48 291 22 357 435
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA TILLGÅNGAR 463 191 580 56 795 305 10 198 981 530 185 866
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 164 935 023 37 692 - 164 972 716
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 638 836 - - 638 836
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 250 711 040 47 064 492 8 922 639 306 698 171
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 857 919 4 898 878 863 696
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 667 586 8 975 68 630 745 192
Avsättningar 126 260 12 110 353 138 723
Skatteskulder 82 103 65 545 14 239 161 888
På anmodan återbetalbart aktiekapital - - - -
Andra skulder 26 415 999 311 946 61 391 26 789 337
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA SKULDER 445 870 379 49 016 431 9 368 252 504 255 062
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 3 234 727 2 578 237 111 643 5 924 607
Överkursfond 1 157 282 - 10 320 1 167 602
Annat eget kapital - - - -
Övriga 40 389 - - 40 389
Ackumulerat annat totalresultat 80 040 66 647 26 848 173 536
Ackumulerade vinstmedel 6 630 500 3 100 670 375 858 10 107 027
Omvärderingsreserver - - - -
Andra fonder 6 179 640 2 033 321 306 060 8 519 021
(-) Egna aktier -1 378 - - -1 378
(-) Förskottsutdelningar - - - -
SUMMA EGET KAPITAL 17 321 201 7 778 875 830 729 25 930 804
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 463 191 580 56 795 305 10 198 981 530 185 866
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/03/llai_2015_03_2015-12-17_tau_002_sv.html