Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.3.2017, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2017
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 18 063 872 89 926 489 1 905 810 561 289 110 457 460
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 8 525 179 7 361 789 90 926 .. 1) 15 978 024
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. 4 401 10 115 597 180
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 814 847 7 416 578 6 706 026 1 571 145 31 508 596
Lainat ja muut saatavat 65 400 236 73 522 024 59 662 114 8 297 132 206 881 505
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 869 444 .. 38 477 22 340 930 262
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 872 935 .. 108 180 72 593 1 113 907
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) .. .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 1 308 677 .. 18 661 10 933 1 346 107
Sijoituspalveluritysten sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Aineelliset hyödykkeet 32 262 78 696 774 828 128 044 1 013 829
Aineettomat hyödykkeet 196 440 410 479 8 053 19 275 634 247
Muut varat 2 017 007 1 598 642 163 717 236 359 4 015 725
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
Verosaamiset 61 560 3 887 40 740 1 787 107 974
VARAT YHTEENSÄ 113 569 336 180 795 715 69 521 932 10 931 143 374 818 126
VASTATTAVAA . . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 5 793 096 665 601 44 709 .. 6 503 444
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. 14 059 007
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 94 891 157 163 769 070 58 056 063 9 482 204 326 198 495
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 340 864 .. 8 512 .. 471 373
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) .. .. .. 55 197 163 196
Varaukset 4 932 81 616 12 295 482 99 325
Verovelat 18 254 135 351 21 664 19 516 194 786
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 4 915 352 2 930 721 2 282 859 411 116 10 540 048
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään .. .. .. .. ..
Poistoero .. .. .. .. ..
Vapaaehtoiset varaukset .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 107 710 601 180 119 818 60 428 194 9 971 059 358 229 673
Pääoma 907 939 85 190 3 286 135 113 643 4 392 906
Ylikurssirahasto 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma 26 250 .. .. .. 26 820
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 83 231 .. 76 337 55 368 269 434
Kertyneet voittovarat 2 940 052 290 453 3 320 945 437 328 6 988 778
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 1 187 318 161 637 2 055 985 321 307 3 726 246
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 155 781 83 549 354 337 22 119 615 785
(-) Ennakko-osingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 858 735 675 897 9 093 739 960 084 16 588 454
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 113 569 336 180 795 715 69 521 933 10 931 143 374 818 127
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.3.2017, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2017/01/llai_2017_01_2017-06-22_tau_002_fi.html