Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2017, tusen euro

  1.1.- 31.3.2017
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA . . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 18 063 872 89 926 489 1 905 810 561 289 110 457 460
Finansiella tillgångar som innehas för handel 8 525 179 7 361 789 90 926 .. 1) 15 978 024
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. 4 401 10 115 597 180
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 814 847 7 416 578 6 706 026 1 571 145 31 508 596
Lån och fordringar 65 400 236 73 522 024 59 662 114 8 297 132 206 881 505
Investeringar som hålls till förfall 869 444 .. 38 477 22 340 930 262
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 872 935 .. 108 180 72 593 1 113 907
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 1 308 677 .. 18 661 10 933 1 346 107
Värdepappersföretags investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Materiella tillgångar 32 262 78 696 774 828 128 044 1 013 829
Immateriella tillgångar 196 440 410 479 8 053 19 275 634 247
Andra tillgångar 2 017 007 1 598 642 163 717 236 359 4 015 725
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
Skattefordringar 61 560 3 887 40 740 1 787 107 974
SUMMA TILLGÅNGAR 113 569 336 180 795 715 69 521 932 10 931 143 374 818 126
PASSIVA . . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 5 793 096 665 601 44 709 .. 6 503 444
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 14 059 007
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 94 891 157 163 769 070 58 056 063 9 482 204 326 198 495
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 340 864 .. 8 512 .. 471 373
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. .. .. 55 197 163 196
Avsättningar 4 932 81 616 12 295 482 99 325
Skatteskulder 18 254 135 351 21 664 19 516 194 786
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 4 915 352 2 930 721 2 282 859 411 116 10 540 048
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
Avskrivningsdifferens .. .. .. .. ..
Frivilliga reserver .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 107 710 601 180 119 818 60 428 194 9 971 059 358 229 673
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 907 939 85 190 3 286 135 113 643 4 392 906
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 26 250 .. .. .. 26 820
Ackumulerat annat totalresultat 83 231 .. 76 337 55 368 269 434
Ackumulerade vinstmedel 2 940 052 290 453 3 320 945 437 328 6 988 778
Omvärderingsreserver .. .. .. .. ..
Andra fonder 1 187 318 161 637 2 055 985 321 307 3 726 246
(-) Egna aktier .. .. .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 155 781 83 549 354 337 22 119 615 785
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 5 858 735 675 897 9 093 739 960 084 16 588 454
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 113 569 336 180 795 715 69 521 933 10 931 143 374 818 127
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2017, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2017/01/llai_2017_01_2017-06-22_tau_002_sv.html