Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.6.2017, 1 000 euroa

  1.1.- 30.6.2017
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA          
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 16 880 743 74 349 156 2 120 842 712 983 94 063 724
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 8 091 827 7 228 954 65 073 .. 1) 15 385 951
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. 4 240 9 740 505 669
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 571 931 7 153 542 6 632 367 1 629 674 30 987 514
Lainat ja muut saatavat 66 733 227 74 409 191 61 059 704 8 286 384 210 488 505
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 812 751 .. 26 923 22 326 862 000
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 562 024 .. 93 957 67 681 775 569
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) .. .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 1 309 205 .. 18 657 10 925 1 346 623
Sijoituspalveluritysten sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Aineelliset hyödykkeet 34 767 86 395 761 979 128 882 1 012 023
Aineettomat hyödykkeet 198 031 449 044 8 388 21 353 676 816
Muut varat 1 644 299 1 525 608 75 409 79 627 3 324 943
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
Verosaamiset 48 296 19 131 21 513 1 490 90 430
VARAT YHTEENSÄ 112 176 463 165 697 208 70 889 052 10 971 160 359 733 883
VASTATTAVAA          
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 5 319 976 204 525 41 190 .. 5 565 691
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. 1 934 447
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 93 580 097 162 407 576 59 540 806 9 518 857 325 047 337
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 508 454 .. 15 497 .. 630 143
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) .. .. .. 49 333 142 602
Varaukset 4 744 89 500 11 977 .. 106 511
Verovelat 25 833 74 364 14 565 18 178 132 939
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 5 001 714 1 870 866 2 093 389 409 407 9 375 377
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään .. .. .. .. ..
Poistoero .. .. .. .. ..
Vapaaehtoiset varaukset .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 106 232 121 164 985 117 61 718 907 9 998 903 342 935 047
Pääoma 907 939 85 190 3 371 078 113 643 4 477 849
Ylikurssirahasto 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma 26 404 .. .. .. 26 974
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 88 712 .. 57 278 55 319 255 480
Kertyneet voittovarat 2 891 075 223 299 3 259 088 430 761 6 804 222
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 1 187 177 161 636 2 060 159 325 047 3 734 019
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 284 778 187 224 422 544 37 168 931 714
(-) Ennakko-osingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 944 342 712 091 9 170 146 972 257 16 798 837
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 112 176 463 165 697 208 70 889 053 10 971 160 359 733 884
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.6.2017, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2017/02/llai_2017_02_2017-10-13_tau_002_fi.html