Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2017, tusen euro

  1.1.- 30.6.2017
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA          
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 16 880 743 74 349 156 2 120 842 712 983 94 063 724
Finansiella tillgångar som innehas för handel 8 091 827 7 228 954 65 073 .. 1) 15 385 951
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. 4 240 9 740 505 669
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 571 931 7 153 542 6 632 367 1 629 674 30 987 514
Lån och fordringar 66 733 227 74 409 191 61 059 704 8 286 384 210 488 505
Investeringar som hålls till förfall 812 751 .. 26 923 22 326 862 000
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 562 024 .. 93 957 67 681 775 569
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 1 309 205 .. 18 657 10 925 1 346 623
Värdepappersföretags investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Materiella tillgångar 34 767 86 395 761 979 128 882 1 012 023
Immateriella tillgångar 198 031 449 044 8 388 21 353 676 816
Andra tillgångar 1 644 299 1 525 608 75 409 79 627 3 324 943
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
Skattefordringar 48 296 19 131 21 513 1 490 90 430
SUMMA TILLGÅNGAR 112 176 463 165 697 208 70 889 052 10 971 160 359 733 883
PASSIVA          
Finansiella skulder som innehas för handel 5 319 976 204 525 41 190 .. 5 565 691
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 1 934 447
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 93 580 097 162 407 576 59 540 806 9 518 857 325 047 337
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 508 454 .. 15 497 .. 630 143
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. .. .. 49 333 142 602
Avsättningar 4 744 89 500 11 977 .. 106 511
Skatteskulder 25 833 74 364 14 565 18 178 132 939
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 5 001 714 1 870 866 2 093 389 409 407 9 375 377
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
Avskrivningsdifferens .. .. .. .. ..
Frivilliga reserver .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 106 232 121 164 985 117 61 718 907 9 998 903 342 935 047
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 907 939 85 190 3 371 078 113 643 4 477 849
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 26 404 .. .. .. 26 974
Ackumulerat annat totalresultat 88 712 .. 57 278 55 319 255 480
Ackumulerade vinstmedel 2 891 075 223 299 3 259 088 430 761 6 804 222
Omvärderingsreserver .. .. .. .. ..
Andra fonder 1 187 177 161 636 2 060 159 325 047 3 734 019
(-) Egna aktier .. .. .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 284 778 187 224 422 544 37 168 931 714
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 5 944 342 712 091 9 170 146 972 257 16 798 837
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 112 176 463 165 697 208 70 889 053 10 971 160 359 733 884
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2017, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2017/02/llai_2017_02_2017-10-13_tau_002_sv.html