Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.9.2017, 1 000 euroa

  1.1.- 30.9.2017
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA          
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 15 899 122 94 159 163 1 799 588 627 615 112 485 488
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 7 458 282 6 802 674 61 394 .. 1) 14 322 398
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. 4 147 9 923 811 054
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 446 463 6 577 115 6 639 844 1 638 311 30 301 733
Lainat ja muut saatavat 67 691 789 67 595 371 62 730 463 8 318 511 206 336 134
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 834 510 .. 26 249 18 515 879 274
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 505 152 .. 84 020 65 552 684 782
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) .. .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 1 309 172 7 839 18 207 11 057 1 346 275
Sijoituspalveluritysten sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Aineelliset hyödykkeet 38 320 91 829 773 981 128 851 1 032 981
Aineettomat hyödykkeet 196 284 478 915 8 649 22 216 706 064
Muut varat 1 332 998 1 234 922 104 329 201 781 2 874 029
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
Verosaamiset 47 801 20 936 18 258 1 327 88 321
VARAT YHTEENSÄ 111 299 594 177 451 077 72 269 129 11 043 705 372 063 506
VASTATTAVAA          
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 4 539 367 216 246 42 285 .. 4 797 898
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. 1 843 692
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 93 947 019 174 073 561 60 805 388 9 576 395 338 402 363
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 438 183 .. 17 719 .. 529 827
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) .. .. .. 46 671 133 124
Varaukset .. 80 454 11 427 .. 95 665
Verovelat 34 643 75 911 18 161 20 115 148 830
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 4 621 243 1 777 209 2 035 301 398 957 8 832 709
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään .. .. .. .. ..
Poistoero .. .. .. .. ..
Vapaaehtoiset varaukset .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 105 227 124 176 580 072 62 931 266 10 045 647 354 784 109
Pääoma 907 939 .. 3 439 348 113 643 4 518 908
Ylikurssirahasto 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma 26 562 .. .. .. 27 133
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 98 710 .. 58 138 60 911 277 167
Kertyneet voittovarat 2 891 234 253 361 3 274 888 430 713 6 850 196
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 1 186 988 161 636 2 069 402 325 047 3 743 073
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 402 780 338 051 496 087 57 425 1 294 342
(-) Ennakko-osingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 072 470 871 005 9 337 863 998 059 17 279 397
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 111 299 594 177 451 077 72 269 129 11 043 705 372 063 506
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.9.2017, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2017/03/llai_2017_03_2017-12-15_tau_002_fi.html