Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2017, tusen euro

  1.1.- 30.9.2017
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA          
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 15 899 122 94 159 163 1 799 588 627 615 112 485 488
Finansiella tillgångar som innehas för handel 7 458 282 6 802 674 61 394 .. 1) 14 322 398
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. 4 147 9 923 811 054
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 446 463 6 577 115 6 639 844 1 638 311 30 301 733
Lån och fordringar 67 691 789 67 595 371 62 730 463 8 318 511 206 336 134
Investeringar som hålls till förfall 834 510 .. 26 249 18 515 879 274
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 505 152 .. 84 020 65 552 684 782
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 1 309 172 7 839 18 207 11 057 1 346 275
Värdepappersföretags investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Materiella tillgångar 38 320 91 829 773 981 128 851 1 032 981
Immateriella tillgångar 196 284 478 915 8 649 22 216 706 064
Andra tillgångar 1 332 998 1 234 922 104 329 201 781 2 874 029
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
Skattefordringar 47 801 20 936 18 258 1 327 88 321
SUMMA TILLGÅNGAR 111 299 594 177 451 077 72 269 129 11 043 705 372 063 506
PASSIVA          
Finansiella skulder som innehas för handel 4 539 367 216 246 42 285 .. 4 797 898
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 1 843 692
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 93 947 019 174 073 561 60 805 388 9 576 395 338 402 363
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 438 183 .. 17 719 .. 529 827
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. .. .. 46 671 133 124
Avsättningar .. 80 454 11 427 .. 95 665
Skatteskulder 34 643 75 911 18 161 20 115 148 830
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 4 621 243 1 777 209 2 035 301 398 957 8 832 709
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
Avskrivningsdifferens .. .. .. .. ..
Frivilliga reserver .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 105 227 124 176 580 072 62 931 266 10 045 647 354 784 109
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 907 939 .. 3 439 348 113 643 4 518 908
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 26 562 .. .. .. 27 133
Ackumulerat annat totalresultat 98 710 .. 58 138 60 911 277 167
Ackumulerade vinstmedel 2 891 234 253 361 3 274 888 430 713 6 850 196
Omvärderingsreserver .. .. .. .. ..
Andra fonder 1 186 988 161 636 2 069 402 325 047 3 743 073
(-) Egna aktier .. .. .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 402 780 338 051 496 087 57 425 1 294 342
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 6 072 470 871 005 9 337 863 998 059 17 279 397
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 111 299 594 177 451 077 72 269 129 11 043 705 372 063 506
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2017, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2017/03/llai_2017_03_2017-12-15_tau_002_sv.html