Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.9.2020, 1 000 euroa

  1.1.- 30.9.2020
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 77 922 105 59 773 063 2 542 284 834 281 141 071 733
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 112 203 094 .. 1) 2) 23 006 .. 114 296 312
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti .. .. .. .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. .. .. 472 212
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat .. .. .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat .. .. .. .. ..
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. .. 304 809 63 673 3 623 649
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 91 775 .. .. .. 91 775
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. 15 516 9 787 15 376 973
Aineelliset hyödykkeet 1 113 068 108 822 598 556 112 737 1 933 184
Aineettomat hyödykkeet 1 913 848 25 462 13 535 39 350 1 992 195
Verosaamiset 748 684 67 968 38 275 7 594 862 522
Muut varat 4 452 595 250 540 56 722 40 712 4 800 569
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 530 366 047 107 066 524 93 407 377 13 352 945 744 192 893
VASTATTAVAA . . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 91 209 963 .. 153 796 .. 93 409 389
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 387 361 446 103 301 354 80 032 378 11 651 855 582 347 033
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 1 169 115 .. 238 591 .. 1 408 090
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 1 692 048 .. .. 53 439 1 745 487
Varaukset 1 243 344 50 322 10 712 2 065 1 306 443
Verovelat 32 040 62 842 53 719 12 838 161 438
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 8 970 495 935 613 2 595 989 450 333 12 952 430
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 497 703 614 106 618 486 83 085 185 12 170 914 699 578 200
Pääoma .. .. 3 522 544 128 518 8 566 354
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma 140 675 .. .. .. 141 205
Kertyneet muun laajan tuloksen erät .. .. 233 184 17 712 -66 766
Kertyneet voittovarat 23 483 915 259 941 4 108 329 579 721 28 431 907
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 2 061 406 .. .. 405 889 4 561 396
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. 22 247
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 1 120 296 171 007 364 074 39 927 1 695 304
(-) Väliosingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 32 662 433 448 038 10 322 193 1 182 031 44 614 694
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 530 366 047 107 066 524 93 407 378 13 352 945 744 192 894
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 17.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.9.2020, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2020/03/llai_2020_03_2020-12-17_tau_002_fi.html