Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2020, tusen euro

  1.1.- 30.9.2020
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA . . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 77 922 105 59 773 063 2 542 284 834 281 141 071 733
Finansiella tillgångar som innehas för handel 112 203 094 .. 1) 2) 23 006 .. 114 296 312
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. ..
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 472 212
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat .. .. .. .. ..
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde .. .. .. .. ..
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. .. 304 809 63 673 3 623 649
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 91 775 .. .. .. 91 775
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. 15 516 9 787 15 376 973
Materiella tillgångar 1 113 068 108 822 598 556 112 737 1 933 184
Immateriella tillgångar 1 913 848 25 462 13 535 39 350 1 992 195
Skattefordringar 748 684 67 968 38 275 7 594 862 522
Andra tillgångar 4 452 595 250 540 56 722 40 712 4 800 569
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 530 366 047 107 066 524 93 407 377 13 352 945 744 192 893
PASSIVA . . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 91 209 963 .. 153 796 .. 93 409 389
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 387 361 446 103 301 354 80 032 378 11 651 855 582 347 033
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 1 169 115 .. 238 591 .. 1 408 090
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 1 692 048 .. .. 53 439 1 745 487
Avsättningar 1 243 344 50 322 10 712 2 065 1 306 443
Skatteskulder 32 040 62 842 53 719 12 838 161 438
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 8 970 495 935 613 2 595 989 450 333 12 952 430
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 497 703 614 106 618 486 83 085 185 12 170 914 699 578 200
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital .. .. 3 522 544 128 518 8 566 354
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 140 675 .. .. .. 141 205
Ackumulerat annat totalresultat .. .. 233 184 17 712 -66 766
Ackumulerade vinstmedel 23 483 915 259 941 4 108 329 579 721 28 431 907
Uudelleenarvostus_rahastot .. .. .. .. ..
Andra fonder 2 061 406 .. .. 405 889 4 561 396
(-) Egna aktier .. .. .. .. 22 247
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 1 120 296 171 007 364 074 39 927 1 695 304
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 32 662 433 448 038 10 322 193 1 182 031 44 614 694
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 530 366 047 107 066 524 93 407 378 13 352 945 744 192 894
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2020, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2020/03/llai_2020_03_2020-12-17_tau_002_sv.html