Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.3.2021, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2021
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 88 554 186 80 424 276 3 384 107 894 754 173 257 323
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 98 180 130 .. 1) 2) 21 308 .. 99 811 876
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 23 432 021 .. .. 297 270 23 903 868
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. .. .. 371 797
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 49 746 052 .. 6 127 310 .. 57 325 838
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 261 162 633 44 126 770 87 878 979 10 950 681 404 119 062
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 1 515 432 .. 247 608 .. 1 814 012
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 60 553 .. .. .. 60 553
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 16 269 476 .. .. 26 121 16 561 188
Aineelliset hyödykkeet 1 085 348 109 233 567 316 115 646 1 877 543
Aineettomat hyödykkeet 1 926 967 32 767 15 995 42 413 2 018 141
Verosaamiset 594 787 66 419 8 341 7 475 677 022
Muut varat 5 812 057 239 611 66 883 47 514 6 166 064
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 548 485 337 127 085 641 98 507 987 13 885 322 787 964 287
VASTATTAVAA . . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 73 625 078 .. 127 535 .. 75 352 681
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 420 289 103 123 287 689 85 283 207 12 119 790 640 979 790
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 1 466 325 .. 197 789 .. 1 664 385
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 985 375 .. .. 44 423 1 029 798
Varaukset 922 448 56 780 7 934 2 522 989 684
Verovelat 100 430 55 971 41 116 8 602 206 120
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 10 408 243 1 433 419 2 595 645 496 262 14 933 568
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 513 972 974 126 685 636 88 253 226 12 671 871 741 583 707
Pääoma 4 887 249 .. 3 479 518 .. 8 521 327
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma 147 054 .. .. .. 147 585
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 34 356 .. 192 146 .. 244 104
Kertyneet voittovarat 25 227 132 274 369 4 428 691 634 550 30 564 743
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 2 046 431 .. 2 094 442 .. 4 547 565
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. 6 483
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 865 409 99 058 59 963 20 908 1 045 339
(-) Väliosingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 34 512 364 400 005 10 254 760 1 213 452 46 380 581
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 548 485 338 127 085 641 98 507 987 13 885 322 787 964 288
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 01.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.3.2021, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2021/01/llai_2021_01_2021-07-01_tau_002_fi.html