Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2021, tusen euro

  1.1.- 31.3.2021
Affärsbanker Utländska banker ,Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA . . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 88 554 186 80 424 276 3 384 107 894 754 173 257 323
Finansiella tillgångar som innehas för handel 98 180 130 .. 1) 2) 21 308 .. 99 811 876
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 23 432 021 .. .. 297 270 23 903 868
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 371 797
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 49 746 052 .. 6 127 310 .. 57 325 838
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 261 162 633 44 126 770 87 878 979 10 950 681 404 119 062
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 1 515 432 .. 247 608 .. 1 814 012
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 60 553 .. .. .. 60 553
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 16 269 476 .. .. 26 121 16 561 188
Materiella tillgångar 1 085 348 109 233 567 316 115 646 1 877 543
Immateriella tillgångar 1 926 967 32 767 15 995 42 413 2 018 141
Skattefordringar 594 787 66 419 8 341 7 475 677 022
Andra tillgångar 5 812 057 239 611 66 883 47 514 6 166 064
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 548 485 337 127 085 641 98 507 987 13 885 322 787 964 287
PASSIVA . . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 73 625 078 .. 127 535 .. 75 352 681
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 420 289 103 123 287 689 85 283 207 12 119 790 640 979 790
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 1 466 325 .. 197 789 .. 1 664 385
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 985 375 .. .. 44 423 1 029 798
Avsättningar 922 448 56 780 7 934 2 522 989 684
Skatteskulder 100 430 55 971 41 116 8 602 206 120
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 10 408 243 1 433 419 2 595 645 496 262 14 933 568
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 513 972 974 126 685 636 88 253 226 12 671 871 741 583 707
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 4 887 249 .. 3 479 518 .. 8 521 327
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 147 054 .. .. .. 147 585
Ackumulerat annat totalresultat 34 356 .. 192 146 .. 244 104
Ackumulerade vinstmedel 25 227 132 274 369 4 428 691 634 550 30 564 743
Omvärderingsreserver .. .. .. .. ..
Andra fonder 2 046 431 .. 2 094 442 .. 4 547 565
(-) Egna aktier .. .. .. .. 6 483
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 865 409 99 058 59 963 20 908 1 045 339
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 34 512 364 400 005 10 254 760 1 213 452 46 380 581
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 548 485 338 127 085 641 98 507 987 13 885 322 787 964 288
1) .. Inga observationer.
2) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd.

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 01.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2021, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2021/01/llai_2021_01_2021-07-01_tau_002_sv.html