Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Lapsiperheitä 39 prosenttia kaikista perheistä

Suomessa oli vuoden 2013 lopussa 576 000 lapsiperhettä. Lapsiperheessä asuu kotona vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Lapsiperheitä on 39 prosenttia kaikista perheistä. Lapsiperheiden osuus on viime vuodet ollut tasaisessa laskussa. Lapsiperheissä asuu vanhemmatkin sisarukset mukaan lukien 40 prosenttia väestöstä.

Lapsiperheiden määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 2 700 perheellä. Vähennyksen määrä on noin 600 enemmän kuin edellisenä vuonna. Sellaisten lapsiperheiden määrä, joissa on alle 7-vuotiaita lapsia, kasvoi edellisestä vuodesta ainoastaan 180 perheellä, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin kasvua oli noin 1 800.

Taulukko 5. Lapsiperheet tyypeittäin 1950–2013

Vuosi   Yhteensä   Aviopari ja lapsia      Avopari ja lapsia     Äiti ja lapsia      Isä ja lapsia     Rekiste- röity pari ja lapsia Henkilöitä lapsi- perheissa    Alle 18-v. lapsia        Lapsi- perheitä kaikista, % Lapsi- perhe- väestö, %
1950 599 329 515 115 .. 74 319 9 895 .. .. 1 341 330 64 ..
1960 678 046 601 542 .. 67 381 9 123 .. .. 1 536 464 65 ..
1970 1) 677 035 602 076 5 800 61 173 7 986 .. .. 1 345 089 59 ..
1980 2) 688 732 572 142 32 100 74 839 9 651 .. .. 1 163 926 54 ..
1990 640 637 490 999 59 900 78 948 10 790 .. 2 437 592 1 135 686 47 49
2000 612 627 398 892 95 120 103 984 14 631 .. 2 317 291 1 116 687 44 45
2005 591 528 368 553 104 782 103 044 15 063 86 2 232 613 1 084 865 42 43
2010 582 360 356 943 107 368 101 946 15 836 267 2 200 603 1 068 554 40 41
2011 580 547 354 567 107 738 101 963 15 940 339 2 185 130 1 061 710 40 40
2012 578 409 352 159 107 751 102 013 16 081 405 2 176 199 1 058 664 40 40
2013 575 683 347 817 109 104 102 152 16 163 447 2 166 385 1 056 606 39 40
%
1950 100,0 85,9 .. 12,4 1,7 .. .. .. .. ..
1960 100,0 88,7 .. 9,9 1,3 .. .. .. .. ..
1970 100,0 88,9 0,9 9,0 1,2 .. .. .. .. ..
1980 100,0 83,1 4,7 10,9 1,4 .. .. .. .. ..
1990 100,0 76,6 9,4 12,3 1,7 .. .. .. .. ..
2000 100,0 65,1 15,5 17,0 2,4 .. .. .. .. ..
2005 100,0 62,3 17,7 17,4 2,5 0,0 .. .. .. ..
2010 100,0 61,3 18,4 17,5 2,7 0,0 .. .. .. ..
2011 100,0 61,1 18,6 17,6 2,7 0,1 .. .. .. ..
2012 100,0 60,9 18,6 17,6 2,8 0,1 .. .. .. ..
2013 100,0 60,4 19,0 17,7 2,8 0,1 .. .. .. ..
1) Väestölaskennan perhetyyppijakauma korjattu haastattelututkimusten perusteella (Aromaa, Cantell & Jaakkola: Avoliitto, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 49, Helsinki 1981).
2) Väestölaskennan perhetyyppijakaumaa korjattu vuosien 1981 rekisteripohjaisella perhe- ja avopariaineistolla.

3.1 Aviopari ja lapsia on edelleen vallitseva mutta vähenevä perhemuoto

Yleisin lapsiperhe on edelleenkin avioparin perhe. Aviopari on huoltajana 60 prosentissa lapsiperheistä. Tämä tosin on lapsiperhemuoto, jonka määrä ja suhteellinen osuus ovat jatkuvasti pienentyneet, mutta silti sen vallitsevaa asemaa eivät muut perhemuodot uhkaa vielä vuosikausiin. Kaikkien muiden lapsiperhetyyppien määrät kasvoivat vuoden aikana. Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 109 000 avoparien lapsiperhettä, mikä on 19 prosenttia lapsiperheistä. Vuoteen 2012 verrattuna avoparin perheiden määrä kasvoi lähes 1 400 perheellä.

Nykyään 56 prosenttia esikoisista syntyy avioliiton ulkopuolella. Osuus on suurentunut hitaasti, viisi prosenttiyksikköä vuoden 1997 jälkeen, jolloin puolet esikoisista syntyi avioliiton ulkopuolella. Kaikista vuonna 2013 syntyneistä lapsista avioliiton ulkopuolella syntyneiden osuus on 42 prosenttia.

Äidin ja lapsien muodostamien perheiden määrä on pysynyt vuoteen 2012 verrattuna lähes ennallaan, sillä määrä kasvoi vain 140:llä perheellä. Niiden lapsiperheiden määrä, joissa on äiti ja lapsia, on noin 102 000. Yhden vanhemman perheitä (äiti ja lapsia tai isä ja lapsia) on edelleen viidennes lapsiperheistä. Sellaiset lapsiperheet, joissa asuu vakituisesti isä ja lapsia, ovat edelleen melko harvinaisia. Niitä on vain 16 100. Vielä harvinaisempia ovat rekisteröidyn parin ja alle 18-vuotiaiden lasten muodostamat perheet, joita on 447. Vaikka tällaisten perheiden määrällinen kasvu on pientä, niin suhteellinen kasvu on melko suurta, viime vuonna 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kuvio 5A. Lapsiperheet tyypeittäin äidin/yksinhuoltajaisän iän mukaan 2013

Kuvio 5A. Lapsiperheet tyypeittäin äidin/yksinhuoltajaisän iän mukaan 2013

Kuvio 5B. Lapsiperheet tyypeittäin äidin/yksinhuoltajaisän iän mukaan 2013, suhteellinen jakauma

Kuvio 5B. Lapsiperheet tyypeittäin äidin/yksinhuoltajaisän iän mukaan 2013, suhteellinen jakauma

3.2 Uusperheiden määrä polkee paikallaan

Uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa on alle 18-vuotias vain toisen puolison lapsi, eli lapsi on tavallaan saanut uuden sosiaalisen vanhemman. Arkikielessä kuulee käsitettä käytettävän väljemmin: erilaisista erojen seurauksena syntyneistä viikonloppuperheistä puhutaan uusperheinä. Perhetilastot joudutaan kuitenkin tekemään lapsen vakinaisen asuinpaikan mukaan. Samaa lasta ei voida tilastoida kahteen perheeseen. Eronneet isät ja äidit, joiden luona on lapsia vain viikonloppuisin ja lomalla, jäävät perhetilaston ulkopuolelle, elleivät ole perustaneet uutta perhettä.

Uusperheitä on 53 000 eli yhdeksän prosenttia kaikista lapsiperheistä. Uusperheiden määrä on kasvanut hitaasti siitä lähtien kun niistä vuonna 1990 tehtiin ensimmäiset tilastot, mutta vuonna 2013 määrä pieneni kolmella sadalla perheellä. Uusperheiden määrän väheneminen on samansuuruinen kuin edellisvuonna: myös vuonna 2012 uusperheiden määrä laski 300 perheellä.

Uusperheiden vanhemmista 50 prosenttia on naimisissa keskenään ja toiset 50 prosenttia on avoliitossa. Yleensä uusperheen lapsi on äidin lapsi, joka on saanut uuden sosiaalisen isän. Jos perheeseen on syntynyt yhteinenkin lapsi, ovat vanhemmat tavallisimmin menneet naimisiin, mutta muuten uudet puolisot asuvat enimmäkseen avoliitossa. Perheitä, joissa asuu vakituisesti "sinun, minun ja meidän lapsia" on edelleen melko vähän, tällaisia perheitä on 848.

Taulukko 6. Uusperheet 1990–2013

Vuosi  Yhteensä   Aviopari   Avopari   Uusper- heiden osuus lapsi- perheistä, % Äidin lapset   Isän lapset  Yhteiset lapset Alle 18-v. lapsia uusper- heissä  Ei yhteisten lasten osuus kaikista lapsista, % Uusperheiden alle 18-v. lasten osuus kaikista lapsista, %
1990 44 426 21 808 22 618 6,9 50 713 7 443 30 089 88 245 5,1 7,8
1995 42 460 19 197 23 263 6,6 50 322 7 637 29 242 87 201 5,0 7,6
2000 47 288 21 315 25 973 7,7 58 550 8 541 30 931 98 022 6,0 8,8
2005 52 204 24 722 27 482 8,8 66 228 9 746 32 465 108 439 7,0 10,0
2006 52 920 25 275 27 645 9,0 67 175 10 054 32 817 110 071 7,1 10,2
2007 53 482 25 901 27 581 9,1 67 652 10 254 33 064 110 970 7,2 10,3
2008 53 674 26 415 27 259 9,2 67 463 10 378 33 227 111 068 7,3 10,4
2009 53 584 26 516 27 068 9,2 67 154 10 517 33 016 110 687 7,3 10,4
2010 53 265 26 612 26 653 9,1 66 508 10 417 33 057 109 982 7,2 10,3
2011 53 361 26 698 26 663 9,2 66 423 10 473 33 169 110 065 7,2 10,4
2012 53 018 26 838 26 180 9,2 65 873 10 519 33 263 109 655 7,2 10,4
2013 52 709 26316 26 393 9,2 65 196 10 761 33 611 109 568 7,2 10,4

3.3 Lapsiperheessä on keskimäärin 1,84 lasta

Perheiden lapsimääriä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon perheen elinvaihe. Tilastoissa ovat esimerkiksi yksilapsisina perheet, joilla vasta esikoinen on syntynyt. Samoin yksilapsisina ovat perheet, joilla enää viimeinen lapsi asuu kotona. Perhetilastossa on kuvattu tietyn hetken poikkileikkaustilanne, eli minkä kokoisia perheitä maassa tietyllä hetkellä on, ei sitä, mikä on perheen lopullinen lapsiluku. Näin ollen eri ajankohtia on vaikea vertailla väestön ikärakenteen epätasaisuuden vuoksi.

Selvin muutos perheiden lapsimäärissä pitkällä aikavälillä on vähintään nelilapsisten perheiden määrän ja suhteellisen osuuden putoaminen sodan jälkeisistä ajoista (taulukko 7). 1980-luvun puolenvälin jälkeen näiden isojen perheiden määrä alkoi nousta, mutta nousu hiipui 2000-luvulle tultaessa. Viime vuosikymmenen ajan määrä on pysynyt melko vakaana. Kun samaan aikaan yksi- ja kaksilapsisten lapsiperheiden määrät ovat vähentyneet, niin vähintään nelilapsisten lapsiperheiden suhteellinen osuus on suurentunut viiden prosentin tuntumaan. Vähintään nelilapsisten perheiden määrä suurentui edellisestä vuodesta noin kolmella sadalla. Perheitä, joissa on vähintään 10 alaikäistä lasta, oli vuoden 2013 lopussa 457.

Taulukko 7. Lapsiperheiden lapsiluku 1950–2013

Vuosi     Perheitä yhteensä   Perheiden lapsiluku Alle 18-v. lapsia keskimäärin
1                       2                    3                   4-            
1950 599 329 234 682 173 092 95 100 96 455 2,24
1960 678 046 253 285 202 408 112 446 109 907 2,27
1970 677 035 287 649 222 276 100 358 66 752 1,99
1980 688 732 333 812 264 944 70 100 19 876 1,69
1990 640 637 286 549 250 317 81 163 22 608 1,77
2000 612 627 268 369 230 758 85 025 28 475 1,82
2005 591 528 255 549 225 879 81 775 28 325 1,83
2008 585 224 253 841 224 508 78 550 28 325 1,83
2009 584 172 254 457 223 777 77 528 28 410 1,83
2010 582 360 254 551 222 596 76 860 28 353 1,83
2011 580 547 253 995 221 643 76 367 28 542 1,83
2012 578 409 252 986 220 806 75 969 28 648 1,83
2013 575 683 250 318 220 656 75 725 28 984 1,84
%
1950 100,0 39,2 28,9 15,9 16,1 ..
1960 100,0 37,4 29,9 16,6 16,2 ..
1970 100,0 42,5 32,8 14,8 9,9 ..
1980 100,0 48,5 38,5 10,2 2,9 ..
1990 100,0 44,7 39,1 12,7 3,5 ..
2000 100,0 43,8 37,7 13,9 4,6 ..
2005 100,0 43,2 38,2 13,8 4,8 ..
2008 100,0 43,4 38,4 13,4 4,8 ..
2009 100,0 43,6 38,3 13,3 4,9 ..
2010 100,0 43,7 38,2 13,2 4,9 ..
2011 100,0 43,8 38,2 13,2 4,9 ..
2012 100,0 43,7 38,2 13,1 5,0 ..
2013 100,0 43,5 38,3 13,2 5,0 ..

Lapsiperheen keskimääräistä lapsilukua ei voi suoraan vertailla eri ajankohtina, koska eri perhevaiheessa olevien ikäluokkien suuruudet vaihtelevat. Luvut tulisi ikävakioida. Sekään ei anna suoraan aivan yksiselitteistä tietoa, sillä synnytysikä on kohonnut jatkuvasti. 2000-luvulla lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku on pysynyt lähes ennallaan.

Viime aikojen kehitys tulee esiin kuviossa 6, jossa on äidin ikäryhmittäin laskettu keskimääräinen alaikäisten kotona asuvien lasten määrä. Synnyttäjien vanheneminen näkyy siten, että yli 40-vuotiailla äideillä on lähes saman verran lapsia kussakin ikäryhmässä kuin edellisenä vuonna ja selkeästi enemmän kuin vuonna 1995. Alle 35-vuotiailla äideillä on puolestaan keskimäärin lähes saman verran lapsia kuin edellisenä vuonna.

Kuvio 6. Lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku äidin iän mukaan 1985, 1995, 2012 ja 2013

Kuvio 6. Lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku äidin iän mukaan 1985, 1995, 2012 ja 2013

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2013, 3. Lapsiperheitä 39 prosenttia kaikista perheistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_kat_003_fi.html