Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.5.2017

Perheiden määrän kasvu aiempaa hitaampaa

Korjaus. Liitetaulukkoa 2 on korjattu 27.11.2017 klo. 15.00.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2016 lopussa Suomessa oli 1 476 000 perhettä. Vaikka perheiden määrä on koko ajan kasvanut, niin vuoden 2013 jälkeen määrän vuosittainen kasvu on pienentynyt huomattavasti. Vuodesta 2004 vuoteen 2013 perheiden määrä kasvoi keskimäärin 5 500 perheellä vuosittain. Vuonna 2016 perheiden määrä kasvoi enää 200:lla.

Perheet tyypeittäin 1992–2016

Perheet tyypeittäin 1992–2016
1) Sisältää rekisteröidyt parisuhteet vuodesta 2002 lähtien.

Aviopari ja lapsia -perheiden määrän väheneminen jatkuu

Perheistä 64 prosenttia oli avioparien perheitä. Aviopari ja lapsia -perheiden määrä on pienentynyt 6 200 perheellä edellisestä vuodesta ja avopariperheiden, joissa ei ole yhteisiä lapsia, 200:lla. Muiden perhetyyppien määrät ovat kuitenkin kasvaneet sen verran, että kaikkien perheiden määrä kasvoi hieman.

Avoparien perheitä oli edelleen 23 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä samoin 12 prosenttia kuten edellisenä vuonna. Saman sukupuolen rekisteröityjen parien perheitä oli 2 700. Yksinasuvia oli  1 131 000, edellisenä vuonna 19 100 vähemmän.

Perheiden keskikoko oli 2,8. Vielä vuonna 1990 perheissä oli keskimäärin kolme henkilöä. Perheisiin kuului 74 prosenttia väestöstä eli 4 073 000 henkilöä, 8 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Perheisiin kuuluvien osuus on pienentynyt tasaisesti. Vielä vuonna 1990 perheisiin kuului 82 prosenttia väestöstä.

Lapsiperheitä entistä vähemmän

Vaikka kaikkien perheiden määrä onkin vielä kasvanut, lapsiperheiden määrä on jatkuvasti pienentynyt. Tämä kertoo lähinnä siitä, että perheiden täysi-ikäistyvien lasten ikäluokat ovat suurempia kuin uudet syntyvät ikäluokat. Lapsiperheiden määrä pieneni edellisvuodesta 1 800 perheellä 570 000:een. Määrä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 2 000:lla perheellä vuosittain. Lapsiperheeseen kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.

Lapsiperheisiin kuului 39 prosenttia väestöstä. Lapsiperheiden yleisin perhemuoto oli edelleen avioparin perhe, 59 prosenttia lapsiperheistä. Avoparien perheitä oli 20 prosenttia lapsiperheistä. Lähes saman verran oli äiti ja lapsia -perheitä, joita oli 19 prosenttia. Isä ja lapsia -perheitä oli edelleen hyvin vähän, kolme prosenttia. Saman sukupuolen rekisteröity pari oli vanhempina 700 lapsiperheessä. Lapsiperheiden määrään vaikuttavat monet tekijät kuten syntyvien ja täysi-ikäistyvien ikäluokkien koot sekä kansainvälinen muuttoliike.

Lapsiperheissä oli yhteensä 1 051 000 alaikäistä lasta, 2 200 edellisvuotta vähemmän. Näistä yksilapsisia oli 43 prosenttia, kaksilapsisia 39 prosenttia ja kolmilapsisia oli 13 prosenttia. Viidessä prosentissa lapsiperheistä oli vähintään neljä alle 18-vuotiasta lasta. Keskimääräinen lapsiluku oli 1,85. Luku on pysynyt vakaana lasten määrän pienenemisestä huolimatta.

Viime vuosien syntyneiden määrän vähenemisen seurauksena myös niiden perheiden määrä, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia, on pienentynyt. Näitä perheitä oli 149 000, edellisenä vuonna 153 000. Vuodesta 2011 määrä on pienentynyt noin 11 000:lla.

Perhetilasto kuvaa perhekokoa Suomessa tiettynä hetkenä eikä siten kerro perheiden lopullisesta lapsiluvusta.

Lähes joka kymmenes lapsiperhe on uusperhe

Uusperheitä oli vuoden 2016 lopussa 52 000. Uusperheiden määrä väheni 600:lla edellisestä vuodesta. Uusperheiden osuus lapsiperheistä on pysynyt yhdeksässä prosentissa vuodesta 2004 lähtien. Noin puolet uusperheiden vanhemmista oli avoliitossa ja puolet avioliitossa.

Uusperheissä on keskimäärin hieman enemmän lapsia kuin lapsiperheissä yleensä. Keskimääräinen lapsiluku oli 2,1. Lapsista 59 prosenttia oli äidin mukanaan tuomia lapsia. Osuus on pysynyt samalla tasolla jo neljännesvuosisadan. Uusperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias vain toisen vanhemman lapsi.

Perheet tyypeittäin vuosina 1990–2016

Perhe-
tyyppi     
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 Muutos
2015–2016
Perheitä 
yhteensä
1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 455 073 1 475 335 1 475 583 248
Aviopari,
ei lapsia
364 452 395 953 436 019 481 209 513 889 528 539 529 697 1 158
Aviopari
ja lapsia
640 062 579 578 514 868 468 266 446 433 424 185 418 032 -6 153
Avopari,
ei lapsia
123 471 135 996 160 132 180 590 195 967 215 620 218 439 2 819
Avopari
ja lapsia
65 896 85 309 102 581 112 847 117 254 122 657 123 321 664
Äiti ja
lapsia
147 297 159 063 159 432 153 024 149 651 150 274 151 459 1 185
Isä ja
lapsia
24 161 27 071 28 931 29 238 30 278 31 452 31 951 499
Rekiste-
röity
mies-
pari 1)
.. .. .. 398 706 1 023 1 052 29
Rekiste-
röity
naispari 1)
.. .. .. 430 895 1 585 1 632 47
Perhe-
väestö
4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 065 168 4 080 544 4 072 565 -7 979
Väkiluku
31.12.
4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 487 308 5 503 297 15 989
Perhe-
väestön
osuus, %
82,1 80,0 78,2 76,8 75,6 74,4 74,0 -0,4
Perheen
keskikoko
3,00 2,96 2,89 2,83 2,79 2,77 2,76 0,0
1) Rekisteröity pari ja lapsia -perheitä oli 669 vuonna 2016.

Lähde: Perheet 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (375,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2016/perh_2016_2017-05-26_tie_001_fi.html