Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.5.2019

Perheiden määrä jatkanut laskuaan

Korjattu 20.6.2019. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2018 lopussa Suomessa oli 1 469 000 perhettä. Perheiden määrä jatkoi edellisvuonna alkanutta pienenemistään vuonna 2018 ja väheni 2 800 perheellä. Määrän pieneneminen on nyt lähes samalla tasolla kuin määrän vuosittainen kasvu vielä muutamia vuosia sitten.

Perheet tyypeittäin 1992–2018

Perheet tyypeittäin 1992–2018
1) Sisältää rekisteröidyt parisuhteet vuodesta 2002 lähtien ja saman sukupuolen avioparit vuodesta 2017 lähtien.

Perhetilastossa perheet muodostetaan väestötietojärjestelmän tietojen mukaan samassa asunnossa asuvista henkilöistä. Tilastoperheen muodostamisessa pelkin rekisteritiedoin on joitakin rajoitteita. Yksi tällainen on se, että avopariperhe muodostetaan vain eri sukupuolta olevista henkilöistä. Toinen liittyy uusiin perhemuotoihin, kuten esimerkiksi sellaisiin, joissa vakituisessa parisuhteessa elävä pari ei asu yhdessä. Perheen tilastollista muodostamista on selostettu tarkemmin laatuselosteessa.

Lapsettomien parien määrä kasvoi

Perheistä 64 prosenttia oli avioparien perheitä. Eri sukupuolta olevan avioparin ja lasten muodostamien perheiden määrä väheni 7 960 perheellä edellisestä vuodesta. Avoparien ja lasten perheiden määrä pieneni edellisvuodesta puolestaan noin 600 perheellä. Perhetilastossa ei muodosteta samaa sukupuolta olevia avopareja eli tässä on huomioitu vain eri sukupuolta olevat avoparit. Sen sijaan lapsettomien avopariperheiden määrä lisääntyi 2 530:lla ja lapsettomien eri sukupuolta olevien avioparien määrä 1 900 perheellä. Myös yhden vanhemman perheiden määrä hieman kasvoi, äidin ja lasten perheiden määrä 428:lla ja isän ja lasten perheiden määrä 676:lla.

Samaa sukupuolta olevien avioparien määrä kasvoi 321:llä, kun taas rekisteröityjen parien määrä pieneni 192:lla. Kehitys on luontainen jatkumo maaliskuun alusta vuonna 2017 voimaan tulleesta avioliittolain muutoksesta, jonka seurauksena osa rekisteröidyistä pareista on muuttanut parisuhteensa avioliitoksi eikä uusia rekisteröityjä pareja ole voinut enää muodostua. Rekisteröityjen parien perheitä oli 1 282 eli 192 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saman sukupuolen avioparin perheitä oli puolestaan 1 980 (0,1 %). Näistä 66 prosenttia oli naisparin perheitä. Avoparien perheitä oli edelleen 23 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä 13 prosenttia, eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2018 yksinasuvia oli 1 191 297 eli 28 989 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Perheiden keskikoko oli 2,75. Vielä vuonna 1990 perheissä oli keskimäärin kolme henkilöä. Perheisiin kuului 73 prosenttia väestöstä eli 4 034 000 henkilöä, 21 503 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Perheisiin kuuluvien osuus on pienentynyt tasaisesti. Vielä vuonna 1990 perheisiin kuului 82 prosenttia väestöstä.

Lapsiperheitä 4 300 edellisvuotta vähemmän

Lapsiperheitä oli yhteensä 562 000. Määrä pieneni edellisestä vuodesta 4 300:lla. Vähennys on suurempi kuin edellisvuonna ja selvästi suurempi kuin viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana keskimäärin, jolloin vuosittainen vähennys on ollut noin 2 000. Lapsiperheeseen kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Lapsiperheiden määrän pieneneminen kertoo lähinnä siitä, että perheiden täysi-ikäistyvien lasten ikäluokat ovat suurempia kuin uudet syntyvät ikäluokat.

Lapsiperheisiin kuului 38 prosenttia väestöstä. Lapsiperheiden yleisin perhemuoto oli edelleen eri sukupuolta olevan avioparin muodostama perhe, joita oli 58 prosenttia lapsiperheistä. Lapsiperheistä viidennes oli avoparien perheitä. Lähes saman verran oli äiti ja lapsia -perheitä, joita oli 19 prosenttia. Isä ja lapsia -perheitä oli edelleen hyvin vähän, kolme prosenttia. Samaa sukupuolta oleva aviopari oli vanhempana 500 lapsiperheessä ja rekisteröity pari 285 lapsiperheessä. Lapsiperheiden määrään vaikuttavat monet tekijät kuten syntyvien ja täysi-ikäistyvien ikäluokkien koot sekä kansainvälinen muuttoliike.

Lapsiperheissä oli yhteensä 1 038 000 alaikäistä lasta, 4 300 edellisvuotta vähemmän. Lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku oli 1,85. Luku on pysynyt vakaana lasten määrän pienenemisestä huolimatta. Lapsiperheistä yksilapsisia oli 43 prosenttia, kaksilapsisia 39 prosenttia ja kolmilapsisia oli 13 prosenttia. Viidessä prosentissa lapsiperheistä oli vähintään neljä alle 18-vuotiasta lasta. Osuudet ovat pysyneet ennallaan.

Perhetilastossa lapset kirjautuvat perheeseen sen mukaan, missä he ovat kirjoilla. Erotapauksissa lapsi kirjautuu siis vain toisen vanhemman perheeseen, vaikka käytännössä vanhemmilla olisikin yhteishuoltajuus. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuonna 2018 tehdyssä ad hoc -lisätutkimuksessa selvitettiin lasten vuoroasumista. Vuoroasumista koskevat tiedot julkistetaan 17.6.2019.

Perhetilasto kuvaa perhekokoa Suomessa tiettynä hetkenä eikä siten kerro perheiden lopullisesta lapsiluvusta.

Uusperheiden määrä pienenee, suhteellinen osuus ennallaan

Uusperheitä oli vuoden 2018 lopussa 50 700. Uusperheiden määrä väheni 598:lla edellisestä vuodesta. Uusperheiden osuus lapsiperheistä on pysynyt yhdeksässä prosentissa vuodesta 2004 lähtien. Noin puolet uusperheiden vanhemmista oli avoliitossa ja puolet avioliitossa. Uusperheissä on huomioitu ainoastaan eri sukupuolta olevien parien perheet.

Uusperheissä on keskimäärin kaksi lasta eli hieman enemmän lapsia kuin lapsiperheissä yleensä. Lapsista 59 prosenttia oli äidin mukanaan tuomia lapsia. Osuus on pysynyt samalla tasolla jo neljännesvuosisadan. Uusperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias vain toisen vanhemman lapsi.

Perheet tyypeittäin vuosina 1990–2018

Perhe-
tyyppi     
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 Muutos
2017–2018
Perheitä 
yhteensä
1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 455 073 1 475 335 1 475 583 1 471 500 1 468 681 -2 819
Aviopari,
ei lapsia, eri sukupuolta
364 452 395 953 436 019 481 209 513 889 528 539 529 697 530 404 532 304 1 900
Aviopari,
ja lapsia, eri sukupuolta
640 062 579 578 514 868 468 266 446 433 424 185 418 032 412 102 404 142 -7 960
Aviopari, samaa sukupuolta,
miehiä 1)
.. .. .. .. .. .. .. 524 675 151
Aviopari, samaa sukupuolta,
naisia 1)
.. .. .. .. .. .. .. 1 042 1 305 263
Avopari,
ei lapsia, eri sukupuolta
123 471 135 996 160 132 180 590 195 967 215 620 218 439 217 644 220 179 2 535
Avopari
ja lapsia, eri sukupuolta
65 896 85 309 102 581 112 847 117 254 122 657 123 321 123 234 122 614 -620
Äiti ja
lapsia
147 297 159 063 159 432 153 024 149 651 150 274 151 459 152 460 152 888 428
Isä ja
lapsia
24 163 27 071 28 931 29 238 30 278 31 452 31 951 32 616 33 292 676
Rekiste-
röity
mies-
pari 1)
.. .. .. 398 706 1 023 1 052 640 586 -54
Rekiste-
röity
naispari 1)
.. .. .. 430 895 1 585 1 632 834 696 -138
Perhe-
väestö
4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 065 168 4 080 544 4 072 565 4 055 224 4 033 721 -21 503
Väkiluku
31.12.
4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 487 308 5 503 297 5 513 130 5 517 919 4 789
Perhe-
väestön
osuus, %
82,1 80,0 78,2 76,8 75,6 74,4 74,0 73,6 73,1 -0,5
Perheen
keskikoko
3,00 2,96 2,89 2,83 2,79 2,77 2,76 2,76 2,75 –0,01
1) Samaa sukupuolta olevia aviopari ja lapsia -perheitä oli 521 ja rekisteröity pari ja lapsia -perheitä 301 vuonna 2018.

Lähde: Perheet 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (399,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/perh/2018/perh_2018_2019-05-22_tie_001_fi.html