Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Johtajien ja asiantuntijoiden ansiokehitys tasaantuu nelikymppisenä

Palkkarakennetilaston mukaan iällä on selkeä yhteys kokonaisansioiden keskiarvoon johtajilla ja asiantuntijoilla. Tässä ammattiryhmässä kokoaikaisten palkansaajien keskiansiot ovat suurempia vanhemmissa kuin nuoremmissa ikäluokissa, joskin ansioiden keskiarvo kasvaa huomattavasti hitaammin neljänkymmenen ikävuoden jälkeen. Muissa ammattiryhmissä kokonaisansioiden keskiarvon ja iän välillä ei ole selvää yhteyttä: ansiot nousevat maltillisesti neljäänkymmeneen ikävuoteen asti, jonka jälkeen ne kääntyvät hienoiseen laskuun.

Kuvio 1. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo ikä- ja ammattiryhmän (ammattiluokitus 2010) mukaan vuosina 1995 ja 2013

Kuvio 1. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo ikä- ja ammattiryhmän (ammattiluokitus 2010) mukaan vuosina 1995 ja 2013

Johtajilla ja asiantuntijoilla keskiansiot nousevat voimakkaasti neljäänkymmeneen ikävuoteen saakka. Ikäryhmässä 40–44-vuotiaat keskiansio on 36 prosenttia suurempi kuin 25–29-vuotiailla. Ikävuosina 40–50 keskiansiot pysyvät suhteellisen tasaisena. Tämän jälkeen keskiansiot saavuttavat huippunsa 60–69-vuotiaiden ikäryhmässä.

Johtajilla ja asiantuntijoilla vanhimman ikäluokan korkein ansiotaso selittyy työantajasektoreittain eroavilla ikä-ansio-profiileilla. Kunta- ja valtiosektorilla ansioiden keskiarvo nousee iän myötä (kuvio 2). Tätä vastoin yksityisellä sektorilla johtajien ja asiantuntijoiden ansiotaso on huipussaan 45–49-vuotiailla.

Johtajien ja asiantuntijoiden ansioiden ikäprofiili on muuttunut vuosien 1995 ja 2013 välillä. Vuonna 1995 ansiot nousivat tasaisesti iän karttuessa. Vuonna 2013 ansioiden huippukohta – jos hyppäystä ikäryhmässä 60–69-vuotiaat ei oteta huomioon – saavutettiin nuorempana kuin vuonna 1995. Muutosta selittää osin suoritusperusteisten henkilökohtaisten lisien yleistyminen.

Kuvio 2. Kokoaikaisten johtajien ja asiantuntijoiden kuukausiansioiden keskiarvo ikäryhmän ja työantajasektorin mukaan vuonna 2013

Kuvio 2. Kokoaikaisten johtajien ja asiantuntijoiden kuukausiansioiden keskiarvo ikäryhmän ja työantajasektorin mukaan vuonna 2013

Muiden ammattiryhmien palkansaajien ikä-ansio-profiilin tasaisempi muoto (kuvio 1) selittyy johtajista ja asiantuntijoista eroavalla palkkausjärjestelmällä. Muissa ammattiryhmissä palkka määräytyy pitkälti työehtosopimusten mukaan, eikä henkilökohtaisilla lisillä ole yhtä merkittävää osaa palkanmuodostuksessa. Sen sijaan työaikalisät vaikuttavat keskiansioiden ja iän yhteyteen: muissa ammattiryhmissä alle 50-vuotiaat palkansaajat ansaitsivat enemmän vuorotyölisiä ja ylityökorvauksia kuin yli 50-vuotiaat.

Ryhmä muut ammattiryhmät koostuu ammattiluokituksen 2010 pääluokista 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät, 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät, 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, 8 Prosessityöntekijät ja 9 Muut työntekijät. Mikään ikäryhmistä ei ole yliedustettuna missään edellä mainituista ammattiluokasta. Jokaisessa ammattiluokassa on suhteellisesti yhtä paljon eri ikäryhmien edustajia.

Ammattiryhmä johtajat ja asiantuntijat sisältää ammattiluokituksen pääluokat 1 Johtajat, 2 Erityisasiantuntijat ja 3 Asiantuntijat. Palkkarakennetilasto ei sisällä yksityisen sektorin yritysten ylimmän johdon tietoja. Taulukko 1 esittää ammattiryhmien palkansaajien lukumäärät ja keskiansiot vuosina 1995 ja 2013.

Taulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät ja nimellisten kokonaisansioiden keskiarvo ammattiluokittain vuosina 1995 ja 2013

Ammattiluokitus 2010 Palkansaajien lukumäärä Kokonaisansioiden keskiarvo, euroa/kk
Vuosi 1995 Vuosi 2013 Vuosi 1995 Vuosi 2013
1 Johtajat* 47 398 52 487 3 138 6 037
2 Erityisasiantuntijat 228 115 304 718 2 219 4 180
3 Asiantuntijat 252 945 317 294 1 855 3 344
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 146 235 111 512 1 514 2 634
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 133 624 247 972 1 377 2 471
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 3 035 5 588 1 315 2 351
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 147 823 142 584 1 729 2 971
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 174 517 113 142 1 688 2 991
9 Muut työntekijät 108 641 84 393 1 366 2 277
* Yritysten ylimmän johdon tiedot puuttuvat yksityisen sektorin osalta

Lähde: Palkkarakenne 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2013, Johtajien ja asiantuntijoiden ansiokehitys tasaantuu nelikymppisenä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2013/pra_2013_2015-04-08_kat_001_fi.html