Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.9.2017

Kokoaikaisten palkansaajien yleisin kuukausiansio 2 500 euroa vuonna 2016

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikatyötä tekevien palkansaajien yleisin kokonaisansio oli 2 500 euroa kuukaudessa vuonna 2016. Kokonaisansiot sisältävät peruspalkan lisäksi kaikki palkanlisät, ylityöansiot ja luontoisedut, mutta eivät tulospalkkioita tai lomarahoja. Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden jakauma vuonna 2016

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden jakauma vuonna 2016

Palkkarakennetilasto kuvaa julkisen sektorin ja yksityisellä sektorilla yli viiden hengen yrityksissä työskenteleviä palkansaajia. Yllä oleva kuvio esittää kokoaikaisten palkansaajien lukumäärän kokonaisansioiden mukaan.

Kuviossa kokonaisansiot on jaettu sadan euron luokkiin. Eniten palkansaajia oli välillä 2 500–2 599 euroa, noin 69 000 henkilöä. Tämä oli yleisin (moodi) ansioluokka. Tyypillisimpiä ammattiluokkia 2 500–2 599 euroa kuukaudessa ansaitsevissa olivat mm. sairaanhoitaja, lastentarhanopettaja ja rakennustyöntekijä.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 001 euroa kuukaudessa. Puolet kokoaikatyötä tekevistä ansaitsi tätä vähemmän, ja puolet enemmän.

Kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 368 euroa kuukaudessa. Kokoaikaisista palkansaajista 63 prosenttia ansaitsi keskiarvoa vähemmän. Tätä selittää se, että suuret kokonaisansiot nostavat keskiarvoa.

Kokoaikainen palkansaaja tarkoittaa työntekijää, joka on tehnyt täyttä työviikkoa koko tilastointikuukauden.

Suurin mediaaniansio 40–44-vuotiailla

Vuonna 2016 kokoaikaisten palkansaajien suurimmat mediaaniansiot olivat nelikymppisillä. Suurin kokonaisansioiden mediaani oli 40–44-vuotiaiden ikäryhmässä, 3 267 euroa kuukaudessa. Tätä vanhempien ikäluokissa kokonaisansioiden mediaani oli hieman pienempi.

Pienimmät mediaaniansiot olivat nuorilla. Ikäryhmässä 15–19 kokonaisansioiden mediaani oli 2 030 euroa kuukaudessa, ja ikäryhmässä 20–24 vastaava ansio oli 2 279 euroa. Näissä ikäryhmissä myös palkansaajien lukumäärä oli vähäisin.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani ikäryhmän mukaan vuonna 2016

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani ikäryhmän mukaan vuonna 2016

Nelikymppiset muita useammin johto- ja asiantuntijatehtävissä

Yksi selittävä tekijä yli 40-vuotiaiden suuremmille ansioille on, että he työskentelivät muita useammin johto- ja asiantuntijatehtävissä. Johto- ja asiantuntijatehtävissä ansiotaso on keskimäärin muita ammattiryhmiä suurempi.

Vuonna 2016 kokoaikatyötä tekevistä 40–44-vuotiaista 58 prosenttia työskenteli johto- ja asiantuntijatehtävissä. Vastaava osuus 20–24-vuotiailla oli 17 prosenttia, ja yli 60-vuotiailla 52 prosenttia.

Kuvaavaa on, että 40–44-vuotiaiden yleisin ammattiluokka oli asiantuntijoihin luettava sairaanhoitajat. Ikäryhmässä 20–24 yleisin ammattiluokka oli myyjät, ja yli 60-vuotiailla toimistosiivoojat.

Ammattiryhmien prosenttiosuudet ikäryhmittäin vuonna 2016

Ammattiryhmien prosenttiosuudet ikäryhmittäin vuonna 2016

Johto- ja asiantuntijatyössä ansiokehitys jatkuu vielä viisikymppisenä

Tarkasteltaessa kaikkien johto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien kokoaikaisten ansioita ikäryhmän mukaan, havaitaan että mediaaniansio oli yli 40-vuotiailla suurempi kuin alle 40-vuotiailla. Esimerkiksi 40–44-vuotiaiden ansioiden mediaani oli 31 prosenttia 25–29-vuotiaiden ansiota suurempi.

Ammattiryhmän johto- ja asiantuntijat kokonaisansiot eivät kasva juurikaan neljänkymmenen ikävuoden jälkeen. Tätä selittää se, että eri-ikäiset johtajat ja asiantuntijat työskentelevät osittain erityyppisissä tehtävissä. Esimerkiksi 40–44-vuotiaat työskentelevät tätä vanhempia ikäluokkia useammin teknisissä tai taloudellisissa asiantuntija-ammateissa.

Mikäli johtajien ja asiantuntijoiden sisäinen ammattirakenne huomioidaan (Ammattiluokituksen 2010 tarkimmalla tasolla), eli tarkastellaan miten ansiot kehittyvät yksittäisessä johto- tai asiantuntija-ammatissa, havaitaan että keskimäärin ansiotaso on noussut noin 55–vuotiaaksi saakka.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani ikäryhmän ja ammattiryhmien mukaan vuonna 2016

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani ikäryhmän ja ammattiryhmien mukaan vuonna 2016

Kokonaisansioiden kehitys iän mukaan, ammattirakennevakioitu, kokoaikaiset palkansaajat, vuosi 2016

 Kokonaisansioiden kehitys iän mukaan, ammattirakennevakioitu, kokoaikaiset palkansaajat, vuosi 2016

Muilla työntekijäryhmillä iän yhteys ansiotasoon ei ole yhtä voimakasta. Toimisto-, asiakaspalvelu- ja myyntityöntekijöillä 40–44-vuotiaiden kokonaisansioiden mediaani oli kahdeksan prosenttia 25–29-vuotiaiden mediaaniansiota suurempi. Vastaava ero muissa ammattiluokissa oli yhdeksän prosenttia.

Huomattavaa kyllä, muissa ammattiluokissa keskimääräinen mediaaniansio oli yli 45-vuotiailla matalampi kuin 40–44-vuotiailla. Tätä selittää ammattirakenne. Yli 45-vuotiaat työskentelivät matalapalkkaisissa ammateissa, kuten siivoojina, alle 45-vuotiaita useammin. Lisäksi vuoro- ja ylitöitä tehdään vähemmän vanhimmissa ikäryhmissä.

Muihin ammattiluokkiin on luettu tässä tarkastelussa seuraavat Ammattiluokituksen 2010 pääluokat: 6 Maanviljelijät ja metsätyöntekijät, 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, 8 Prosessityöntekijät ja 9 Muut työntekijät.

Vuoden 2016 lopulliset tiedot ilmestyvät huhtikuussa 2018

Vuoden 2016 ennakollinen palkkarakennetilasto kuvaa noin 1,6 miljoonan palkansaajan ansiotietoja. Tilaston tiedot on kerätty kuukausipalkkaisilta palkansaajilta syys-, loka- tai marraskuulta ja tuntipalkkaisilta palkansaajilta vuoden viimeiseltä neljännekseltä. Palkkarakennetilasto ei sisällä yksityisen sektorin yritysten ylimmän johdon tietoja.

Ennakollisen palkkarakennetilaston tiedot tarkentuvat koulutusasteen ja -alan osalta tilaston vuoden 2016 tietojen lopullisessa julkistuksessa huhtikuussa 2018. Lisäksi tilastoa täydennetään tuolloin toimialaa ja sijaintia koskevilla tiedoilla.

Palkkarakennetilasto mittaa kokonaisansioita. Kokonaisansiot sisältävät peruspalkan lisäksi henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, sijainti- ja olosuhdelisät, tehtävän, ammattitaidon ja palvelusvuosien perusteella maksettavat lisät, suoritusperusteiset palkanosat, osin varallaolo- ja päivystyskorvaukset, palkan ei-tehdyltä työajalta, yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat ja luontoisedut. Kokonaisansiot eivät sisällä kertaluonteisesti maksettavia palkaneriä, kuten tulospalkkioita ja lomarahoja.


Lähde: Palkkarakenne 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (281,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2016/pra_2016_2017-09-21_tie_001_fi.html?ad=notify