Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi lähes 11 prosenttia loka-joulukuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2006 loka-joulukuussa 10,8 prosenttia vuoden 2005 vastaavasta ajanjaksosta. Toukokuusta lähtien liikevaihdon kasvu on ollut 10 prosentin luokkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Vuonna 2006 rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,3 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Vuodesta 2004 vuoteen 2005 rakennusyritysten liikevaihdon kasvu oli 9,1 prosenttia.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
1-3/06 4-6/06 7-9/06 10-12/06
Koko rakentaminen 16,6 6,7 8,9 10,8
Talonrakentaminen 15,2 6,0 8,7 11,3
Maa- ja vesirakentaminen 22,0 9,0 9,6 9,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 2006 marras - 2007 tammikuussa liki 9 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on pääosin ollut saman suuntaista liikevaihdon kehityksen kanssa. Vuosina 2005 ja 2006 palkkasumma on kuitenkin kasvanut liikevaihtoa vähemmän. Kolmen kuukauden jaksolla marraskuusta 2006 tammikuuhun 2007 palkkasumman kasvu oli 8,9 prosenttia vastaavasta vuoden takaisesta ajanjaksosta. Tammikuun 2007 palkkasumma oli 10,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 tammikuussa.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. 2006 marras - 2007 tammikuussa työllisten määrä kasvoi 5,1 prosenttia vastaavaan vuoden takaiseen kolmen kuukauden ajanjaksoon verrattuna. Rakennusalan avoimia työpaikkoja oli tammikuussa 2007 avoinna runsas 46 prosenttia vähemmän kuin tammikuussa 2006.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu loka-joulukuussa 11,3 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2006 loka-joulukuussa 11,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjakson nähden. Joulukuussa 2006 kasvu 12,7 prosenttia verrattuna vuoden 2005 joulukuuhun oli 12,7 prosenttia.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kehitys on ollut vaihtelevaa vuoden 2004 kesän jälkeen. Liikevaihdon kasvu on nopeutunut ja hidastunut vuoron perään. Vuoden 2006 alkukuukausina kasvu oli keskimäärin 15 prosenttia, mutta huhtikuussa se putosi nollille ja toukokuusta lähtien se on taas piristynyt. Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuonna 2006 10,0 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna.

Joulukuussa 2006 rakennuslupia myönnettiin 2,8 miljoonalle kuutiometrille, mikä on noin 21 prosenttia enemmän kuin vuoden 2005 vastaavana aikana.

Vuonna 2006 rakennuslupia myönnettiin yhteensä runsaan 51 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Liike- ja toimistorakennusten määrä kuutioilla mitattuna kasvoi peräti 67 prosenttia vuotta aiemmasta. Teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot kasvoivat prosentin ja maatalousrakennusten 15 prosenttia edellisvuotisesta. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä sen sijaan väheni 3 prosenttia ja julkisten palvelurakennusten viidenneksen vuoteen 2005 verrattuna.

Kaikkiaan uudisrakennustöitä aloitettiin noin 42 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on prosentin edellisvuotista vähemmän.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi lähes 9 prosenttia 2006 marras - 2007 tammikuussa

Talonrakennusyritysten marraskuussa 2006 - tammikuussa 2007 maksama palkkasumma oli 8,9 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Tammikuun palkkasumma oli 10,2 prosenttia edellisvuoden tammikuun palkkasummaa suurempi. Talonrakentamisen palkkasumma kääntyi kasvuun vuonna 2003 ja kasvu on jatkunut siitä lähtien joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta.

Talonrakennusalan työvoiman määrä kasvoi ajanjaksolla marraskuu 2006 - tammikuu 2007 4,2 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen vastaavaan kolmen kuukauden ajanjaksoon . Avoimia työpaikkoja toimialalla oli tammikuussa 2007 runsaat 46 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa lähes 10 prosenttia

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2006 loka-joulukuussa 9,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Koko vuoden 2006 kasvu oli 11,3 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusalan liikevaihdon kasvu kiihtyi kesästä 2005 lähtien tasaisesti. Vuoden 2006 alkukuukausina kuukausittaiset kasvuprosentit olivat jo yli 20 prosenttia, mutta huhtikuun kasvu putosi vajaaseen 6 prosenttiin. Toukokuussa alkaen vauhti on jälleen jonkin verran nopeutunut mutta joulukuun liikevaihto oli jälleen vaatimattomampi: vain 3,2 prosenttia edellisvuoden joulukuuta suurempi.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi yli 10 prosenttia
ajanjaksolla marraskuusta 2006 tammikuuhun 2007

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi 10,6 prosenttia kolmen kuukauden jaksolla marraskuusta 2006 tammikuuhun 2007 vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammikuussa 2007 kasvua oli 11,7 prosenttia vuoden 2006 tammikuuhun nähden.

Huhtikuusta 2006 lähtien maa- ja vesirakennusyritysten palkkasumman kasvu on ollut vaihtelevaa, mutta lokakuusta 2006 lähtien palkkasumman kasvu on nopeutunut tasaisesti.

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi vuodesta 2005 vuoteen 2006 noin 6 prosenttia. Alan työllisten määrä kasvoi tammikuussa 2007 13,0 prosenttia edellisvuoden tammikuuhun verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 7,2 prosenttia loka-joulukuussa. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 7,8 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 4,7 prosenttia.

Joulukuussa 2006 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 7,1 prosenttia vuoden 2005 joulukuuhun verraten. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi joulukuussa 9,2 prosenttia, mutta maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä väheni 1,6 prosenttia.

Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Vuonna 2006 rakennuskustannukset nousivat viisi prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

Määritelmät:

liikevaihtoindeksi Indeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto, joka muodostuu kotimaan arvonlisäveronalaisesta myynnistä.
palkkasummaindeksi Palkkasummaindeksit kuvaavat palkkasumman kehittymistä toimialoittain ja koko talouden tasolla. Palkkasummaindeksin lähtötietoina ovat kalenterikuukauden aikana maksetut palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, ja joista tehdään ennakonpidätys. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä. Palkkasummasta on poistettu optioiden vaikutus.
vuosimuutos Vuosimuutos kuvaa muutosta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
kolmen kuukauden liukuva muutos Muutos lasketaan vertaamalla kolmen kuukauden indeksien summaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson summaan
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa kotimaan talonrakentamisen uudisrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden. Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen ja rakennusten laajentaminen.
Liiketaloudellinen uudisrakentamisen hintaindeksi Indeksi kuvaa liiketaloudellisen uudisrakentamisen tuotannon hintaa. Liiketaloudellinen rakentamisella tarkoitetaan rakentamista, jossa pääasiallinen rakentaja on rakennusliike. Tieto saadaan rakennushanketiedoista. Indeksi lasketaan käypähintaisen ja kiinteähintaisen rakennustuotannon arvon suhteena.
Myynnin määräindeksi Rakennusyritysten myynnin määrä mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksi lasketaan poistamalla kustannusten vaikutus liikevaihdosta.

Päivitetty 15.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. joulukuu 2006, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi lähes 11 prosenttia loka-joulukuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2006/12/rlv_2006_12_2007-03-15_kat_001.html