Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi lähes 18 prosenttia loka-joulukuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2007 loka-joulukuussa 18 prosenttia vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta. Joulukuun liikevaihto oli 10 prosenttia suurempi kuin joulukuussa 2006

Liikevaihdon kehitys on jatkanut hyvää kasvua vuoden 2007 aikana ja rakennusyritysten liikevaihtoa kertyi yhteensä 18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2006. Vastaava kasvu vuonna 2006 oli 10,5 prosenttia vuoden 2005 liikevaihtoon verrattuna.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
1-3/07 4-6/07 7-9/07 10-12/07
Koko rakentaminen 19,2 20,0 15,4 18,0
Talonrakentaminen 18,7 19,2 16,3 18,0
Maa- ja vesirakentaminen 20,8 22,1 13,5 17,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 2007 marras - 2008 tammikuussa 11 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on ollut maltillisempaa kuin alan liikevaihdon kehitys. Vuosina 2006 ja 2007 palkkasumma kasvoi keskimäärin 9 prosenttia vuodessa. Kolmen kuukauden jaksolla marraskuusta 2007 tammikuuhun 2008 palkkasumman kasvu oli 11 prosenttia vastaavasta vuoden takaisesta ajanjaksosta. Tammikuun 2008 palkkasumma oli 9,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2007 tammikuussa.

Rakennusalan työllisten määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina, mikä osaltaan vaikuttaa palkkasumman kasvun myönteiseen kehitykseen. 2007 marras - 2008 tammikuussa työllisten määrä kasvoi 7,7 prosenttia vastaavaan vuoden takaiseen kolmen kuukauden ajanjaksoon verrattuna. Rakennusalan avoimia työpaikkoja oli tammikuussa 2008 noin 17 prosenttia vähemmän kuin tammikuussa 2006.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu loka-joulukuussa 18 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2007 loka-joulukuussa 18 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjakson nähden. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia. Joulukuun liikevaihto oli 9 prosenttia edellisvuotista suurempi

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu on ollut voimakasta vuoden 2007 aikana. Vuoden 2006 aikana on liikevaihdon kasvu oli noin 10 prosentin luokkaa ja heti vuoden 2007 alusta liikevaihto nopeutui keskimäärin 19 prosentin kasvuun.

Joulukuussa 2007 rakennuslupia myönnettiin 2,8 miljoonalle kuutiometrille, mikä on saman verran kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2007 rakennuslupia myönnettiin yhteensä runsaan 56 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot kasvoivat 29 prosenttia ja liike- ja toimistorakennusten viidenneksen vuoteen 2006 verrattuna. Kuutiomäärät kasvoivat kaikissa muissakin rakennustyypeissä lukuun ottamatta asuinrakennuksia.

Kaikkiaan uudisrakennustöitä aloitettiin noin 50 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi lähes 11 prosenttia 2007 marras - 2008 tammikuussa

Talonrakennusyritysten marraskuussa 2007 - tammikuussa 2008 maksama palkkasumma oli 10,8 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Tammikuun palkkasumma oli 8,8 prosenttia edellisvuoden tammikuun palkkasummaa suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu on ollut tasaisen nousujohteista jo vuodesta 2003. Vuoden 2007 aikana palkkasumman kasvu pysytteli noin 11 prosentin tuntumassa.

Talonrakennusalan työvoiman määrä kasvoi ajanjaksolla marraskuu 2007 - tammikuu 2008 lähes 7 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon. Avoimia työpaikkoja toimialalla oli tammikuussa 2008 noin 20 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa lähes 18 prosenttia

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2007 loka-joulukuussa 17,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Joulukuussa kasvua oli 13,1 prosenttia vuoden 2006 joulukuuhun verrattuna. Koko vuoden 2007 kasvu oli 17,9 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusalan liikevaihdon kasvu olit vaihtelevaa vuoden 2006 aikana. Vuoden 2006 alkukuukausina kuukausittaiset kasvuprosentit olivat noin 20 prosenttia, mutta loppuvuodesta kasvuvauhti hidastui keskimäärin 10 prosenttiin. Vuoden 2007 tammikuussa liikevaihto kasvoi jo 28 prosentin vauhdilla hidastuen hieman loppuvuotta kohti keskimäärin 18 prosentin kasvuun.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi lähes 12 prosenttia
ajanjaksolla marraskuusta 2007 tammikuuhun 2008

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi 11,5 prosenttia kolmen kuukauden jaksolla marraskuusta 2007 tammikuuhun 2008 vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammikuussa 2008 kasvua oli 10,6 prosenttia vuoden 2007 tammikuuhun nähden.

Maa- ja vesirakennusyritysten palkkasumman kasvuvauhti on ollut vaihtelevaa viime vuosina. Vuonna 2007 palkkasumman kuukausittainen kasvu vuoden takaiseen ajankohtaan vaihteli 2,4 ja 18,7 prosentin välillä.

Maa- ja vesirakennusalan työvoiman määrä kasvoi ajanjaksolla marraskuu 2007 - tammikuu 2008 11,2 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon. Avoimia työpaikkoja toimialalla oli tammikuussa 2008 noin puolet enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 10,5 prosenttia loka-joulukuussa. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 10,3 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 11,0 prosenttia.

Joulukuussa 2007 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 2,7 prosenttia vuoden 2006 joulukuuhun verraten. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi joulukuussa 2,0 prosenttia, ja maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä 6,0 prosenttia.

Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Vuonna 2007 rakennuskustannukset nousivat 5,9 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

Määritelmät:

liikevaihtoindeksi Indeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto, joka muodostuu kotimaan arvonlisäveronalaisesta myynnistä.
palkkasummaindeksi Palkkasummaindeksit kuvaavat palkkasumman kehittymistä toimialoittain ja koko talouden tasolla. Palkkasummaindeksin lähtötietoina ovat kalenterikuukauden aikana maksetut palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, ja joista tehdään ennakonpidätys. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä. Palkkasummasta on poistettu optioiden vaikutus.
vuosimuutos Vuosimuutos kuvaa muutosta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
kolmen kuukauden liukuva muutos Muutos lasketaan vertaamalla kolmen kuukauden indeksien summaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson summaan
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa kotimaan talonrakentamisen uudisrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden. Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen ja rakennusten laajentaminen.
Liiketaloudellinen uudisrakentamisen hintaindeksi Indeksi kuvaa liiketaloudellisen uudisrakentamisen tuotannon hintaa. Liiketaloudellinen rakentamisella tarkoitetaan rakentamista, jossa pääasiallinen rakentaja on rakennusliike. Tieto saadaan rakennushanketiedoista. Indeksi lasketaan käypähintaisen ja kiinteähintaisen rakennustuotannon arvon suhteena.
Myynnin määräindeksi Rakennusyritysten myynnin määrä mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksi lasketaan poistamalla kustannusten vaikutus liikevaihdosta.

Päivitetty 14.3.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. joulukuu 2007, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi lähes 18 prosenttia loka-joulukuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2007/12/rlv_2007_12_2008-03-14_kat_001.html