Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.-30.6.2005 - 1.1.-30.6.2006

Tuloslaskelma neljännesvuosittain, 1 000 €
  1.1.2005-
30.6.2005
1.1.2006-
30.6.2006
 
  27 9 Palkkiotuotot 154 945,1 178 916,8
  29 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 6 969,1 2 120,1
  37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista -958,7 1 767,0
  41 9 Korkotuotot 10 093,8 2 767,0
  42 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 11,6 874,3
  43 9 Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0
  44 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 4,7 6,1
  47 1 Liiketoiminnan muut tuotot 1 442,0 2 556,9
  49 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 172 507,6 189 008,2
  51 9 Palkkiokulut 31 696,5 41 288,7
  53 3 Korkokulut 8 780,7 1 156,6
  55 8 Hallintokulut 71 665,7 76 797,2
  57 2 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 3 676,5 2 985,7
  59 6 Liiketoiminnan muut kulut 6 608,6 6 252,7
  61 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 1 190,0 73,3
  63 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 0,0
  67 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 48 889,6 60 454,0
  73 5 Tilinpäätössiirrot -29,1 50,4
  75 0 Tuloverot 12 892,9 15 740,6
  76 9 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 35 967,4 44 763,8
  85 0 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 2 838,4 0,0
  89 4 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 38 805,8 44 763,8

Päivitetty 5.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2006, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.-30.6.2005 - 1.1.-30.6.2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2006/02/spy_2006_02_2006-10-05_tau_001.html