Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2018 1.1.- 30.6.2018
Korkotuotot 80 210
(Korkokulut) 83 289
RAHOITUSKATE -3 -79
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. ..
Osinkotulot 2 384 3 635
Palkkiotuotot 109 852 216 669
(Palkkiokulut) 30 028 54 277
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto .. ..
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto .. 577
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 32 47
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto .. ..
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -106 -169
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. ..
Liiketoiminnan muut tuotot 4 978 9 087
(Liiketoiminnan muut kulut) 4 703 9 141
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 82 693 167 739
(Hallinnon kulut) 46 995 94 680
josta: (Henkilöstökulut) 27 432 55 733
josta: (Muut hallintokulut) 19 563 38 947
(Poistot) 1 369 2 783
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) .. ..
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) .. ..
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. 357
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 34 104 70 038
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 10 462 21 583
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 23 642 48 454
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 23 642 48 454
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 12.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2018/02/spy_2018_02_2018-10-12_tau_001_fi.html