Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2018 1.1.- 30.6.2018
VASTAAVAA . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 170 032 131 301
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 4 337 4 372
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 11 874 12 731
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 294 ..
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 6 596 7 087
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 4 261 3 514
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 24 970 30 808
Aineelliset hyödykkeet 5 963 5 854
Aineettomat hyödykkeet 15 386 15 004
Verosaamiset 5 241 5 017
Muut varat 124 381 112 956
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät 1 887 ..
VARAT YHTEENSÄ 382 672 337 729
VASTATTAVAA . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 7 077 9 540
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. ..
Varaukset 8 640 8 713
Verovelat 2 219 2 720
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. ..
Muut velat 121 788 75 962
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. ..
VELAT YHTEENSÄ 165 408 116 307
Pääoma 31 418 30 456
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 5 669 5 669
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. 3 026
Muu pääoma 1 190 1 725
Kertyneet muun laajan tuloksen erät -4 971 -4 716
Kertyneet voittovarat 96 109 74 918
Uudelleenarvostusrahastot .. ..
Muut rahastot 61 519 66 427
(-) Omat osakkeet .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 23 635 46 317
(-) Väliosingot .. 2 129
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 217 265 221 422
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 382 673 337 729
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 12.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2018/02/spy_2018_02_2018-10-12_tau_002_fi.html